tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

IND I TEGNESERIEN
En diskussion af Scott McCloud´s Understanding Comics - The Invisible Art
Af T. Thorhauge

I 1993 udkom den formentligt mest omfattende analyse af tegneserien som medie hidtil, Scott McClouds Understanding Comics (året efter på dansk med den noget snørklede titel Tegneserier. Fornøjelse – fremstilling – forståelse.) Bogen har haft stor betydning for studiet af tegneserier på akademisk plan, hvilket man bla. kunne se på Københavns universitets tegneseriekonference, Comics and Culture i efteråret 1998, hvor den stod som et af de få gennemgående holdepunkter for de fleste af foredragsholderne. Bogen har med sine nu seks år på bagen været stærkt omdiskuteret, senest i det store amerikanske tegneserietidsskrift The Comics Journal, som i nr. 211 bragte en omfattende sektion af nye essays om Understanding Comics, forfattet af forskere, journalister, tegneserieskabere m.fl. Især har hans definition af tegneseriemediet (og af kunst i det hele taget) samt hans ”closure”-begreb (se nedenfor) været genstand for debat. McCloud har siden udgivelsen af Understanding Comics beskæftiget sig med den digitale tegneseries muligheder, hvilket også vil blive hovedtemaet i hans næste trykte projekt, bogen Reinventing Comics, hvor han blandt andet forudser, at tegneserien som trykt medie vil forsvinde i takt med, at den overgår til internettet, hvor den vil antage nye interaktive, ikke-lineære former. Endvidere ser han store muligheder i internettet som effektivt distributionsmiddel af tegneserier. Om McClouds teorier om tegneseriens udvikling holder stik vil tiden vise, men det er mere end sandsynligt, at han, ligegyldigt hvilken drejning den tager, selv vil befinde sig i midten af denne udvikling i lang tid fremover.

 

Set ud fra en akademisk betragtning nyder tegneserien ikke den samme forskningsmæssige opmærksomhed som dens to væsensbeslægtede medier, litteraturen og filmen, gør. Det er trods alt en smule påfaldende, da tegneserien som udtryksform benytter sig af en mængde mediespecifikke fortælletekniske metoder og principper, der i det mindste indbyder til æstetisk analyse.

 

Det er endvidere påfaldende at de nok vægtigste af de få, gennemgribende forsøg på at formulere en tegneseriepoetik, der trods alt er gjort, primært er forfattet af mediets egne udøvere, heriblandt Will Eisner med pionerværket Comics & Sequential Art (1985, da. Tegneserien & den grafiske fortælleteknik) og dens opfølger Graphic Storytelling (1996), samt Benoît Peeters med Case, Planche, Récit - Comment Lire une Bande Dessinée (1991). Scott McCloud er ligeledes udøvende tegneserieskaber. Hans gennembrud var historien om den 14-årige superhelt Zot! (1984-1991), der i øjeblikket er under genudgivelse. Hans seneste udspil er den delvist computerskabte The New Adventures of Abraham Lincoln (1998).

 

Understanding Comics er dermed et værk der placerer sig i ovennævnte tradition, og det er i den forbindelse nærliggende at drage paralleller til filmen, der omtrent har eksisteret ligeså længe som tegneserien (om man antager Richard F. Outcaults Yellow Kid (1896) som den første tegneserie): her opstod flere af de første teoretiske ideer ligeledes hos de udøvende kunstnere selv, bla. som hos Sergei Eisenstein, Jean Epstein og danske Urban Gad. Blot med den forskel at de sidstnævnte var langt, langt tidligere ude.

 

En anden årsag til den manglende forskningsmæssige interesse kunne være at tegneserien indtil nu endnu ikke har opnået det helt store folkelige gennembrud, som filmen har. Det kræver næppe en undersøgelse at fastslå, at de fleste tegneseriealbums i dag i højere grad læses af drenge og yngre mænd, end af f.eks. midaldrende kvinder. Dette forhold må vel tilskrives værkernes indhold, fremfor mediets form.

 

DEFINITION

I forhold til Will Eisners pionerværk Tegneserien & den grafiske fortælleteknik er Scott McClouds Understanding Comics mere omfattende og grundig og spænder bredere i sit eksempelmateriale, hvor førstnævntes i lange passager primært er analyser af forfatterens eget formsprog, og i højere grad en lærebog ud i tegneseriekunsten. McCloud tager på den anden side et vist udgangspunkt i Eisners mesterlærebog, både i forhold til en diskussion af nogle af Eisners iagttagelser og teorier, men også Eisners tegneserier benyttes hos McCloud hyppigt som eksempelmateriale. Ikke desto mindre er McClouds ærinde et andet end Eisners. Han er væsentligt mere videnskabeligt orienteret, hvad han allerede indledningsvis slår fast med sit forsøg på at formulere en præcis definition af tegneseriemediet. Hvor Eisner nøjedes med ‘Sekventiel kunst’, går McCloud videre og fastslår at tegneserier er ”Sidestillede billedlige og andre udtryk i planlagte sekvenser, anvendt til at viderebringe informationer og/eller give læseren en æstetisk oplevelse”, og ser dermed bevidst bort fra det væsentlige aspekt, der hedder tegneserien som massemedie. Tegneseriens gennemslagskraft er jo som bekendt betinget ved at den er masseproducerbar, og dermed signalerer McClouds definition også forfatterens grundlæggende hensigt: At formulere en teori om tegneserien som æstetisk udtryksform, snarere end som kommunikativt massemedie (selvom dette forhold naturligvis også bliver inddraget).

 

Konsekvensen af denne definition er en revidering af mediets historie, som nu ikke længere blot går tilbage til Yellow Kid, men f. eks. helt tilbage til ca.1300 f. Kr., til den ægyptiske skriver Mennas gravkammer, i hvilket en væg er prydet med en tegneserieagtig skildring af hvordan man målte og betalte skat af høsten.

 

TEGNESERIENS BILLEDSPROG

Men Understanding Comics rummer meget mere end blot et forsøg på at afgrænse og definere tegneserien. I Eisners bog hedder det sig meget kort og præcist: ”Det drejer sig nu en gang om kunsten at fortælle grafiske historier. I kunstnerens hænder bliver rækken af billedkoder til et alfabet, som kan anvendes til at udtrykke komplicerede udsagn, der sammensættes til en mægtig mosaik fyldt med et varieret udbud af følelsesindtryk. Ved begavet manipulation med denne tilsyneladende ubestemmelige struktur og forståelse for udtrykkets anatomi, kan tegneren begynde at udvikle mere meningsfulde historier, som tager udgangspunkt i et større kompleks af menneskelig erfaring.”(s. 14). Disse få linjer kunne være McClouds udgangspunkt for sin bog, som netop er én lang metodisk undersøgelse og forklaring af de elementer, Eisners ovenstående formulering rummer. Således opstiller McCloud i sin bogs andet kapitel en mængde hypoteser om bla. tegneseriens ikonografi og vores evne til identifikation (og abstraktion), baseret på en effektiv, populærvidenskabelig semiotik (læren om tegn og deres betydning), som er funderet i en hjemmestrikket, men særdeles overbevisende kognitionsteori (læren om den tænkning, der ligger uden for bevidsthedens kontrol).

 

MELLEM BILLEDER

McCloud fortsætter i bogens tredje kapitel, ‘Blod i rendestenen’, hvor han forbilledligt gennemgår de muligheder tomrummet, eller ‘rendestenen’, mellem tegneserierammerne rummer. Han benævner disse muligheder som en art ‘closure’ (defineres som den vores egenskab til at observere dele, men opfatte helheden) og viser samtidig at closure også finder sted indenfor rammerne, jævnfør tegneseriebilledets beskæringer. Hans closure-begreb er hentet fra gestaltpsykologien og må ikke forveksles med den betydning, ‘closure’ har i litteraturteorien, nemlig fornemmelsen af en afslutning/afrunding. Han hævder ”At hvis visuel ikonografi er tegneseriens formsprog, er closure dens grammatik” og da [hans] definition af tegneserier taler om en sammensætning af enkeltelementer, kan man nøgternt fastslå at tegneserier er closure!”(s.67). Herefter opdeler han disse billedskiftsmuligheder i 6 kategorier, og demonstrerer med adskillige repræsentative eksempler fra henholdsvis amerikanske, europæiske og japanske tegneserier, hvordan brugen af de forskellige typer billedskift varierer. Han foretager derefter en mindre undersøgelse af disse tegneserier, hvor han simpelthen har talt hvor mange gange de forskellige typer billedskift forekommer, og demonstrerer dermed samtidig en praktisk metode til at undersøge og skelne tegneseriens fortælletekniske konventioner. Her peger han i øvrigt på en markant forskel i japanske fortællekonventioner og amerikansk-europæiske, og leverer oven i købet en interessant og indsigtsfuld analyse af japansk tegneserieæstetik.

 

GUMMITID

I Eisners Tegneserien & den grafiske fortælleteknik fokuseres der kun i ringe grad på closure-effekten. Eisners iagttagelser af closure i det enkelte billede begrænser sig til en kort diskussion nærbilledets muligheder i forhold til totalbilledets (hvor ”læseren ikke skal anvende sin forestillingsevne eller viden”, s. 56). Og kun i forhold til at skildre tid i tegneserier, omtaler Eisner billedskiftets muligheder, som når han med Spirit-episoden Foul Play (1949) overbevisende demonstrerer hvordan man komprimerer fornemmelsen af tid ved brug af et større antal (mindre) rammer. McCloud er i sit kapitel om tid (kapitel 4) ude i et lignende ærinde, blot vil han vise forskellige måder at udstrække tiden på. Han benytter et simpelt forløb; en bums taler til en anden, den anden tøver med sit svar. Denne tøven skildres i diverse variationer - nogle mere overbevisende end andre - men påfaldende er det, at McCloud selv synes at tvivle på sine teorier med vaklende kommentarer à la “dette kunne være en mulighed”, “virker dette?”, “dette kan betyde”, osv.

 

Til gengæld kommer McClouds grundighed ham til gode. Han går i dybden med analyser af tidsforløb i den enkelte ramme (hvad Eisner heller ikke omtaler), og viser gennem et morsomt og kløgtigt eksempel, hvordan man i tegneserien kan udnytte tilstedeværelsen af den forrige og kommende ramme(r) - hhv. fortid og fremtid - på siden. En tilstedeværelse, der især i spændingstegneserier kan være problematisk, da øjet sjældent undgår at skimme de to sider, der er slået op på, og måske opdager at helten alligevel ikke sprænges i luften, selvom man knap har fået at vide, at der er en bombe under hans stol.

 

ABSTRAKTION = IDENTIFIKATION

Indførelsen af closure-begrebet er et vigtigt skridt for udviklingen af en generel tegneserieteori fordi det isolerer en fortælleteknisk mekanisme, der er noget nær essentiel for tegneseriemediet og det er klart at mcCloud konsoliderer sin teori ved at redegøre for den på en særdeles metodisk og systematisk måde.

 

Alligevel skurrer det, når McCloud blander sine egne synspunkter ind i sin videnskabelige teori. I Understanding Comics vender han ofte tilbage til den idé, at cartoons, dvs. tegneserier, hvor det grafiske abstraktionsniveau er højt, og altså fjernt fra det ”realistiske” udtryk, og hvor tekst og tegning er nært integrerede, er renere tegneserier, idet ”ord og billeder [her] er to sider af samme mønt”. Han dækker sig ganske vist ind ved også at mene at tegneserier med stor afstand mellem ord og billeder (ell. forfatter og tegner) kan fungere, og henviser (s.49) til et ”kommende kapitel” for uddybning af dette postulat. Og ganske vist er kapitel seks helliget forholdet mellem ord og billeder, men alligevel får vi aldrig et rigtigt eksempel på en velfungerende tegneserie med stor afstand mellem ord og billeder. Hvorfor ikke? Findes en sådan tegneserie ikke? Selvfølgelig gør den det. Store dele af Neil Gaimans Sandman-saga (1989-1996) er f.eks. sådan; her indgår ord og billeder kun sjældent i harmonisk symbiose, forfatter og tegner synes ofte meget langt fra hinanden, men alligevel synes Sandman for denne læser at fungere tilfredsstillende som tegneserie.

 

Der kan være flere grunde til, at McCloud  ikke vender tilbage til det lovede eksempel. Men det synes nærværende, når man tager hans egen udtryksform i Understanding Comics for øje, at gætte på at det måske kunne være fordi han ikke selv bryder sig om den slags tegneserier, og dermed ikke i lige så høj grad forstår dem. Hvis det forholder sig sådan, er der ikke noget mærkeligt ved det; kunst (tegneserier indbefattet) er jo som bekendt en meget smagsbetonet størrelse, også blandt litteratur- og filmteoretikere ser man hvor svært det er at adskille personlig smag eller synsvinkel, subjektivitet, fra objektiv videnskab. Der er ingen tvivl om det givtige i udøvende kunstneres iagttagelser, og enhver, der f.eks. er bekendt med Peter Bastians Ind i musikken (1987), ved, at sådanne reflekterede kunstnere har indsigter, som almindelige humanistiske forskere af flere grunde er afskåret fra. Problemet er, at disse reflekterede kunstnere, som her McCloud, ofte risikerer at fremstå som inhabile.

 

DEN USYNLIGE KUNSTART

Men antager man omvendt at McCloud faktisk godt kan lide disse ”Sandman”-tegneserier, hvad bla. krediteringen af Neil Gaiman i bogens ”tak til”-spalte tyder på, kunne en anden forklaring være at disse tegneserier (inkl. tegneserier tegnet i realistisk stil) spænder ben for hans teori om tegneserien som “The Invisible Art”, bogens amerikanske undertitel. Han mener nemlig, at tegneseriens mulighed for at tegne - eller ikonografere - det usynlige, f.eks. lugt, smerte, fart eller helt konkret, som når Sue Richards fra De Fantastiske Fire gør Reed og Tingen usynlige, er en af mediets helt centrale egenskaber, og at denne visuelle ikonografi kun kan benyttes i hele sit omfang i cartoon´en. Den periodiske Sandman-tegner, Charles Vess, udtrykker sig f.eks. i en ”realistisk” stil (dog ofte i et fantastisk univers), hvor visse af de ikonografiske cartoon-elementer ville virke som fremmedgørende stilbrud.

 

For McCloud er denne visuelle ikonografi, den særlige brug af closure og disses samspil med teksten de grundelementer der kombineret gør tegneserien til et unikt medie med ”endeløse muligheder”.

 

Der synes i McClouds overbevisende argumentation i midlertidig ingen tvivl om, at den cartoon-bestemte visuelle ikonografi virkelig er en af tegneseriens store mediespecifikke, fortælletekniske ressourcer. Man fornemmer også hans egen fascination af de muligheder, den rummer, og det synes også at være indiskutabelt, at jo flere effektive fortælletekniske redskaber en tegneserieskaber har ved hånden, jo større muligheder har han for at skabe en slagkraftig historie. Men nogle historier fordrer som bekendt ikke brugen af hele det fortælletekniske arsenal, og disse historier kan være ligeså stærke som de historier, der er konstrueret efter hans ideal. Men teorien bag dette ideal er i midlertidig så stærkt formuleret, og så dybt funderet, at han ikke behøvede at frygte modsigelse fra disse ”andre” tegneserier.

 

FARVER OG STRIBER

Bogens kapitel fem, syv og otte, omhandlende hhv. ‘Vitale streger’, ‘De seks trin(som tegneserieskaberen står overfor, når han skaber) og ‘Et par ord om farver’, er ligeledes præget af subjektive iagttagelser. Men her er det mindre tilsløret, som når McCloud f.eks. karakteriserer en række tegneserietegneres streger, og bla kalder Jack Kirbys for “venlig” og beskriver José Muñoz´ sorte flader som “kompakte tuschklatter”. Ligeledes er hans definition af kunst, som grundlæggende beskrives som al menneskelig aktivitet der ikke direkte har med artens overlevelse at gøre - udover at være morsomt fremlagt - meget bred og uprætentiøs fremfor alt udtryk for forfatterens egen holdning (men uanset hvordan man definerer kunst, kan man jo i disse tider ikke undgå at være subjektiv!).

 

Lidt problematisk er måske alligevel tesen om De seks trin, hvor McCloud argumenterer for formen og indholdets sammenhæng, hvor hensigten er første trin og overfladen det sidste. Ved at skematisere og kategorisere, signalerer han videnskabelighed, ligesom når han tæller billedskift og indsætter dem i diagrammer. McClouds tese er i bund og grund gammel vin på nye flasker; der er tale om de trin kunstnere i ethvert medium står overfor, når de skaber, men denne redegørelse er præsenteret på en måde, så det ligner et camoufleret forsvar for ideen om at forfatter/tegner-individet er det ultimative ideal for tegneserievirksomhed (læs: Scott McCloud?), fremfor forfatter/tegner-teamet. Påstanden om at “fortælle en historie [i tegneseriesammenhæng] er vigtigere end kunstnerisk opfindsomhed”, er ligeledes en udmelding, der udover at fremstå som meget subjektiv (uden den præsenteres som sådan) også står som en af bogens mere ureflekterede påstande. Afsnittet om de seks trin vedbliver da også med at være bogens mest udskældte kapitel. En amerikansk tegneserieforsker, dr. Joseph Witek, karakteriserer det i Comics Journal nr. 211, som: ”... an intrusive irrelevancy at best and a naively underdeveloped embarrassment at worst..

 

Den kritik som dr. Witek og andre kloge hoveder udsætter Understanding Comics for i Comics Journal, er i øvrigt i langt overvejende grad en meget nuanceret og konstruktiv kritik, som forekommer denne læser at være et absolut nyttigt, for ikke at sige obligatorisk, supplement til Understanding Comics, ikke mindst fordi Scott McCloud selv får det sidste ord, hvor han får lov at forsvare sig det bedste han har lært!

 

Når alt kommer til alt er denne førnævnte balancegang mellem tegneserieskaberen McCloud og teoretikeren McCloud, mellem subjektivitet og objektivitet, ikke blot kilden til bogens svaghed, men også til dens styrke. Vist er Understanding Comics et stort og omdiskuteret tegneserievidenskabeligt værk, fyldt til bristepunktet med skarpsindige iagttagelser og overraskende teorier, men det er først og fremmest et værk, hvis drivkraft alene er kærligheden til et medie, der muligvis selvforskyldt har lidt en skæbne i det 20. århundrede, som det ikke helt har fortjent – dets muligheder taget i betragtning.

 

PÅ VEJ MOD EN POETIK

Will Eisner, der ikke ufortjent nyder status som en af tegneseriemediets største kunstnere, leverede i mere end en forstand forarbejde til McClouds Understanding Comics. Dels som nævnt, i form af iagttagelser, som McCloud har arbejdet videre med. Men går man længere tilbage i tiden, var det Eisner, der i et forsøg på at skabe seriøs opmærksomhed om tegneseriemediets muligheder som kunstnerisk udtryksform, ved i 1978 at behæfte sit comeback, A Contract with God, med betegnelsen ‘Graphic Novel’. En betegnelse som den amerikanske tegneserie tog til sig, og som stadig hyppigt påhæftes tegneserier, der ikke er “morsomme” (= ‘comics’). Eisner har i USA siden A Contract With God markeret sig som den mest ihærdige forkæmper for anerkendelsen af tegneserien som en lødig og kunstnerisk udtryksform, både indirekte igennem hans store tegneserieproduktion, og direkte med Tegneserien & den grafiske fortælleteknik og Graphic Storytelling.

 

Uden dette ihærdige forarbejde kan man næppe forestille sig McClouds Understanding Comics fremstå som den store bog, den er. Og således har også Understanding Comics mulighed for selv at blive “forarbejde” for en ny, svimlende tegneseriepoetik, der igen…

 

I den danske udgave af Understanding Comics, citeres tegneseriehistorikeren Maurice Horn på bogens bagsideflap for at mene at ”Tegneserien ikke kan reduceres til at passe ind i en eksisterende formel. I kraft af dens blotte eksistens synes den at hæmme ethvert forsøg på en erkendelsesteoretisk anskuelse og yde forstokket modstand mod traditionelle æstetikker”. Lignende anskuelser høres ofte

hos en del af mediets egne udøvere og fans. Det er en holdning, der sandsynligvis dækker over en frygt for at en dissektion af tegneseriemediet måske ville kunne tæmme det. Scott McCloud har i midlertidig, i mediets egen form, bevist, at der ikke er grund til at frygte tegneserieteoretiske undersøgelser - tværtimod. En reflekteret tegneserieteori vil i værste tilfælde være latterlig og harmløs. I bedste tilfælde vil den kunne udvide perspektiver, og dermed blive et konstruktivt redskab for tegneserieskaberen, såvel som -læseren. For det gælder naturligvis for tegneserier, hvad salig Hitchcock sagde om film: ”They should be stronger than reason”.  

 

 

McCloud, Scott. 1993. Understanding Comics. The Invisible Art. Kitchen Sink Press: Northhampton, MA. På dansk: Tegneserier. Fornøjelse - fremstilling – forståelse. Gyldendal 1994. Oversat af Anders Hjort-Jørgensen.

 

Eisner, Will. 1985. Comics and Sequential Art. Kitchen Sink Press: Northhampton, MA. På dansk: Tegneserien & den grafiske fortælleteknik, Stavnsager 1986. Oversat af Anders Hjort-Jørgensen. 

 


[1999 - oprindeligt trykt i Rackham #1, 2000] 

klik på billedet for at se det i en større version
Ville I have lyttet til mig, hvis jeg så sådan ud?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
McClouds semiotisk funderede analyse af tegneseriebilledets udtryksmuligheder - fra det realistiske til det abstrakte, og fra det detaljerede til det simplificerede.

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
McClouds opfattelse af, hvorledes vores identifikation øges, jo simplere billedet er.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
McClouds 6 typer billedskift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Her opleves en ”staccato”-rytme, efterfulgt af en bred billedramme, der giver fornemmelse af, at telefonen ringer i lang tid.” (Eisner, s. 44-45)  

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Matt Feazells kløgtige meta-tegneserie, Mr. Spot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 klik på billedet for at se det i en større version

Den stiplede linje er ofte brugt både effektivt og poetisk til at skildre usynlige ting med. Samtidig rummer den også en række andre anvendelsesmuligheder, som f.eks angivelse af hvisken i en talebobles kontur, markering af hvilken rute en person har bevæget sig, m.m. (Jack Kirby/Joe Sinnott, Stan Lee: Fantastic Four 64, 1967).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

 

 

  

læs også:
Tema: Serieforskningrelaterede links:
Scott McClouds  hjemmeside

Dylan Horrocks: "Inventing Comics - Scott McCloud's Definition of Comics"


det med småt

tilbage til Anmeldelser


© 2003 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2003 the respective artists and authors. All rights reserved.