tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum


Med ujævne mellemrum transmitteres der fra Metabunkeren om dette og hint.
Dette er stedet, hvis man søger et forkromet 'redaktionelt standpunkt'.


ORD HAR MAGT
Ord har magt. Det har vi om noget været vidner til i Danmark siden Jyllands-Posten publicerede sine tolv kontroversielle tegninger af profeten Muhammed. Den heftige og på fjerde måned stadig kørende debat disse har rejst, har i høj grad handlet om forvaltningen af det frie ord, både i princip og praksis, og ofte er de to blevet utidigt sammenblandet eller endda forvekslet med hinanden.

Man har således været vidner til en sand kavalkade af principryttere, nogle af dem ellers aldeles velbegavede, der i sagens navn pludselig er blevet absolutister. De har, fordi 'ytringsfriheden ikke kan gradbøjes', ganske kastet vrag på det sunde reality check, man ellers skulle mene enhver samfundskommentator talte blandt sine fornemste discipliner. Fordi de sætter lighedstegn mellem princip og praksis, har man skulle lægge øre til en argumentation der synes at tage for givet, at den religiøse muslimske højrefløj er en reel trussel mod vor åbenbart aldeles skrøbelige samfundsorden. Etablerede debattører har opført sig som om Abu Laban og Det islamiske trossamfund havde reel politisk indflydelse til at gennemtrumfe en statslig censur af medierne, til trods for at disses forståelige men ganske utidige reaktioner på Muhammed-gate - senest den noget hysteriske misinformationsturné rundt i forskellige muslimske lande - netop har været motiveret af, hvad de opfatter som manglende lydhørhed fra det officielle Danmark.

Fordi praksis for disse debattører er blevet udskiftet med principper, er der bl.a. - senest af Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt i Weekendavisen 30 dec.-5 jan. - blevet sat lighedstegn mellem den islamistiske gruppering Hizb-ut-Tahrirs xenofobiske udtalelser om jøder og forskellige repræsentanter for Dansk folkepartis ditto om muslimer. En ganske forståelig sammenligning og en der netop holder på et principielt plan som kun tager stilling til udtalelsernes indhold, men som stilles i et helt andet lys når man tager i betragtning, at førstnævnte kommer fra en ekstremistisk gruppering på den islamiske højrefløj, som i realiteten repræsenterer en forsvindende lille del af den danske muslimske befolkning, mens sidstnævnte har været fremsat af folketingsmedlemmer fra Danmarks tredjestørste politiske parti, et parti som er støtteparti for regeringen og således en afgørende stemme i den konkrete lovgivning om integration. I det hele taget har principrytterne meget svært ved at anerkende forskellen mellem at være del af det man kan kalde det 'etablerede Danmark', og det at være en minoritet. De synes at overse, at det ligger i demokratiets, men egentlig også sagens natur, at flertallets meninger, udtalelser og handlinger har mere vægt og større gennemslagskraft end minoriteternes ditto.

De fleste sekulariserede danskere, hvad enten de er af germansk eller ottomansk herkomst, vil uden videre kunne erklære sig enige i principrytternes argument om, at ytringsfriheden ikke kan gradbøjes, at bladtegnere skal have lov til at tegne diverse religiøse nøgleskikkelser så tosset de vil, at dødstrusler er en komplet uacceptabel måde at udtrykke sin misbilligelse af noget på, og at det er absurd at bede en statsminister i et demokratisk land at gribe ind overfor pressefriheden, som de 11 muslimske ambassadører, Abu Laban og islamisk trossamfund mønstrede, i bund og grund gjorde. Principrytterne glemmer bare, at denne debat også handler om andet end ytringsfriheden og de andre basale rettigheder, vi på disse kanter lykkeligvis har. Den handler om de praktiske problemer dette land, såvel som resten af Vesteuropa, har med at skabe et nogenlunde harmonisk fællesskab i et stigende heterogent samfund. Det handler med andre ord ikke bare om principper, men om praksis.

Som mange kritikere af Jyllands-Postens tydeligvis uigennemtænkte mediestunt og statsministerens håndtering af samme har påpeget, er det nærliggende at se den selvfølgelighed med hvilken Jyllands-Posten kastede sig ud i det som symptom på et debatklima, der i løbet af de seneste år er blevet mærkbart forrået. Det er naturligvis svært præcist at sige, hvor mange der er blevet fornærmede over tegningerne og i hvor høj grad, men det forekommer ikke logisk, at det kun har været den islamistiske højrefløj der har følt sig stødt på manchetterne, som nogle debattører har hævdet det med henvisning til den muslimske majoritets tavse "accept" af dem. Kunne man måske forestille sig, at grunden til at færre "moderate" muslimer ikke har reageret, er fordi fornærmelser af Muhammed-tegningernes kaliber bare er blevet business as usual, blot den seneste i en lang række markører af det etablerede Danmarks manglende forståelse og respekt for dem? Kunne det tænkes, at Jyllands-Postens tegninger, snarere end at være en afgørende vigtig manifestation af ytringsfriheden i Danmark, var et ufølsomt og unødvendigt udslag af den intolerance, der præger vores samfund?

Hvordan man end vælger at se det, har disse spørgsmål ført til en generel debat om "tonen" i den danske indvandrer- og integrationsdebat. En debat principrytterne har afvist med henvisning til ytringsfrihedens ukrænkelighed, mens de har kaldt kritikerne af Jyllands-Postens aktion "tossegode" og lignende, og med næsten entydig fokus på det principielle i sagen har understreget at man ikke skal give djævelen en lillefinger. Klassisk habitus for folk, der i stedet for at forsøge at navigere virkelighedens mudrede vande, forfalder til den altid nemmeste løsning og søger princippernes sikre klippegrund.

Sagen er netop vigtig, fordi den i langt højere grad end andre lignende sager i nyere tid, som fx de stærkt racistiske udtalelser på Louise Freverts hjemmeside i sommers, for den brede befolkning har blotlagt en række af integrationens centrale problematikker i al deres mangetydighed og skabt en omsiggribende debat om dem. Om denne debat har været konstruktiv, fordi den har gjort dette, eller blot har bidraget til yderligere polarisering i samfundet er imidlertid svært at svare entydigt på. En ting er dog sikker - man finder ikke svarene ved at søge tilflugt i princippernes verden.

I den allerede omtalte kommentar fra Weekendavisen gør Eriksen og Stjernfelt et prisværdigt forsøg på at analysere og forklare debatten om "tonen", men underminerer deres egen argumentation ved at forfalde til et par unuancerede og problematiske konklusioner omkring dens vigtighed, såvel som hævdelsen af det åbne, sekulariserede samfunds basale rettigheder. De to beskriver meget præcist den radikaliseringsspiral, udviklingen af tonen i debatten befinder sig i, men siger i samme åndedrag, at det er selve diskussion af tonen, der har betydet denne radikalisering; en "surreel scene, hvor to parter i et fornærmet tonefald anklager hinanden for at krænke tonen", i stedet for at koncentrere sig om pragmatiske løsninger på de reelle problemer.

Denne sidste pointe er vel hørt, og man må håbe at statsministeren efter at han i sin nytårstale efter lang tids udiplomatisk vægelsind endelig nåede frem til en fint balanceret formulering i forhold til situationen, også følger sine ord med handling i det politiske arbejde med integrationen (men man skal nok ikke holde vejret mens man venter). Problemet med Eriksens og Stjernfelts beskrivelse er imidlertid, at den underkender den fuldt integrerede del af en given situation, måden denne italesættes på udgør. Ord har magt, og de former vores verdensanskuelse. Når "tonen" polariseres, er det således ikke blot et symptom på, at der er noget galt, men samtidig en af årsagerne til det. Muhammed-tegningerne kan derfor udmærket i ligeså høj grad være en del af problemet, som af dets løsning. Det er som sagt svært at afgøre, men vigtigt er det i det mindste, at debatten har gjort folk mere opmærksomme på tonens væsentlighed.

Et videre problem hos Eriksen og Stjernfelt er deres noget ivrige accept af Karl Poppers idé om den paradoksale nødvendighed i, at Det åbne samfund bekæmper intolerance med intolerance. Igen er der tale om en væsentlig iagttagelse og eksemplerne på dens relevans er mange, hvis man kigger på historien, men principrytterne har været lige lovlig hurtige til at forsvare denne strategi. Debatten har fra deres side været præget af en "så kan de lære det"-mentalitet, hvor hårdt skal sættes mod hårdt og ondt bekæmpes med ondt. De er sågar gået så langt som til at sige, at ytringsfriheden er meningsløs hvis ikke den hele tiden efterlever disse principper, og de fik momentant den rådvilde statsminister med på det.

Principrytternes argument er, at vi ikke kan have et samfund, hvor folk censurerer sig selv og tager særlige hensyn til specifikke befolkningsgrupper. Igen et argument der umiddelbart giver mening når vi snakker principper, men som i et samfund på et helt grundlæggende plan er problematisk i praksis. Ethvert fællesskab er baseret på hensyn; det sociale menneske lever i kraft af de hensyn det tager og som bliver taget i forhold til det. Et af principrytternes yndlingsord i debatten har været "selvcensur" og det var som bekendt et tilsyneladende tilfælde af netop dette, der ansporede Jyllands-Postens aktion, men i principrytternes retorik er det pludselig blevet sådan, at ethvert hensyn man som del af fællesskabet tager i forhold til sine ytringer er selvcensur. Til trods for at vi alle adskillige gange hver dag modererer vores tale og undgår stødende formuleringer i omgangen med vore medmennesker. Men det er åbenbart for meget at forvente, at Jyllands-Postens redaktører skulle operere ud fra samme logik.

At anfægte avisens ret til at bringe tegningerne er åbenlyst forkasteligt, og det at de har lov til bringe dem er tegn på et sundt samfund, der sætter det frie ord højt. Men dette betyder ikke, at de pinedød bør gøre det, at de ikke bør tænke over deres handlinger, ligesom vi alle gør i forhold til så mange af de valg vi træffer her i livet. Ytringsfriheden er en gave der bør bruges med omtanke, ikke et carte blanche til at opføre sig som en bølle. Og at kritisere individer eller medier, der alligevel bruger den sådan, er ikke et tegn på et samfund, som er ved at kompromittere sine grundlæggende værdier, men snarere på et hvor vi stadig forstår den gensidige forståelse og respekt for hinanden, selv samme er funderet på.

 


Matthias Wivel 09/01/05

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION
© Humanos SA

læs også:
Tema: Tegninger af Profeten Muhammed
Anmeldelse: Jyllands-Postens tegninger af Profeten Muhammed
Debat: Om at tegne profeten Muhammed


  Tidligere Transmissioner

       

© 2006 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2006 the respective artists and authors. All rights reserved.