tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

RACKHAM ANKLAGES FOR POLITISK CENSUR OG KRITISERES FOR BLÆKS ØKONOMI
Ivar Gjørup og Rackham enige om at være uenige, Rackham tager kritik af manglende honorar for bidrag til BLÆK til sig
Af Matthias Wivel

Torsdag lød der kritik fra tegneseriemiljøet over Rackhams redaktion, Thomas Thorhauge og overtegnede Matthias Wivel, for vor håndtering af den kommende, store danske tegneserieantologi BLÆK. Egoland-tegneren Ivar Gjørup beskylder Rackham for politisk censur af hans bidrag til antologien, og historien er nu nået dagbladene, mens røster i miljøet dagen igennem kritiserede redaktionen for ikke at kompensere de deltagende kunstnere finansielt. Rackham har lyttet til sidstnævnte kritik og har besluttet sig for at afstå deres honorar til kunstnerne.

Ivar Gjørup, en af de inviterede kunstnere som havde fået sit bidrag afvist af redaktionen beskyldte for et par uger siden Rackham for at have censureret ham politisk i en tekst han lagde op på sit website sammen med den tegning han havde lavet som bidrag til BLÆK og fået afvist af redaktionen:

"Jeg holder med de tolv gode danske tegnere, som nu sammen med os andre er tvangsindlagt i et magtspil, vi intet har haft at gøre med, hjemme og ude. Og jeg holder med de krænkede troende, hvis følelser udnyttes i samme magtspil, til stor fare for klodens indbyggere - fra alle trosretninger.

Min tegning vil udtrykke denne dobbelthed, som vi nu sætter over styr. Men det får den ikke lov til: Den er censureret ud af det Udstillingskatalog om Dansk Tegneseriekunst, som den var bestilt til. Jeg kan nu blot sige igen, hvad vi danske tegnere egentlig har sagt gennem alle årene: Brug øjnene! Brug hovedet! Og gør det selv!"

Torsdag bragte Seriejournalen denne historie og Rackham svarede på Gjørups kritik. I Seriejournalens forum skrev Thorhauge således:

"Ivar skriver at vi havde "bestilt" det omtalte indslag, hvilket er forkert (og det ved han). Vi havde inviteret ham, og i øvrigt opfordret ham til at lave et ganske anderledes indslag. Vi havde også gjort Ivar - samt naturligvis, alle de øvrige deltagere - opmærksom på at vi forbeholdt os retten til at afvise de indkomne bidrag, qua ovenstående redaktionsprincip. Helt bestemt fik alle deltagerne tilsendt et dokument ved navn "Regle du jeu", i hvilket vi forklarede ideen med udgivelsen (som bliver radikalt anderledes end den franske BLÆK-udgivlese fra 2003), de formelle omstændigheder, tekniske specifikationer i forhold til elektronisk aflevering, etc., samt understegning af de redaktionelle forbehold.

Ivar antyder (sådan ser mine øjne det i hvert fald) at han er offer for en politisk censurering. Det er ikke korrekt, vi mente ganske enkelt at Ivars bidrag var under vanlig standard, og fandt i øvrigt at det passede meget dårligt ind i antologiens koncept, som har med visuelle aspekter af tegneserien at gøre; når BLÆK udkommer den 25. april, tror jeg at de fleste ved selvsyn vil kunne se at "Den tossede tegners sidste arbejde" ville virke malplaceret i sammenhængen."

Overtegnede kom også med en forklaring på afvisningen i Rackhams forum, hvor jeg huskede forkert og sagde, at vi havde bedt Gjørup om ikke at lave noget med Profeten Muhammed efter han havde tilbudt os et forløb af Egoland-striber til bogen, som vi havde afslået, fordi de var for dagsaktuelle og samtidig viste Gjørup fra en alt for forventelig side - antologiens mål er det uforventelige og anderledes. Gjørup citerede således i en email til redaktionen og til Seriejournalen den email fra overtegnede, der havde ført til en erindringsforskydning:

"Matthias skriver nu videre, at I bad mig "eksplicit" om ikke at lave "noget med Muhammed". Det beror på en fejlhuskning. Den mail, som jeg modtog fra Matthias 8. februar, slutter med disse ord:

"Vil endvidere lige i et sidste forsøg på at hverve dig sige at lidt bestemt også har ret, og at en enkel illustration over et opslag eller noget i den retning bestemt også ville være noget vi var interesserede i - bestemt også hvis det har med billeddiskussionen at gøre, bare det er sådan lidt mindre dagsbundent. Under alle omstændigheder vil vi jo enormt gerne have dig med."

Denne email viser imidlertid grundlaget for afvisningen, som overtegnede senere på dagen gentog overfor Politiken:

"En dum og sjusket tegning, som slet ikke er på højde med det, Ivar ellers kan levere. Og så er den ensidig og aggressiv. Umiddelbart kan man få det indtryk, at det er Muhammed, der kommer væltende med en krumsabel og hugger hovedet af tegneren."

Dette er ikke en helt korrekt gengivelse af overtegnedes mere nuancerede bergundelse, som den bl. a. fremgår af Rackhams forum, hvilket vi vender tilbage til om lidt. Gjørup sagde i samme forbindelse til Politiken:

"Jeg blev sur [over afvisningen], og jeg forstår ikke deres [redaktørernes] begrundelse. De siger, at tegningen er et partsindlæg, men det passer ikke. Den er jo totalt åben og slet ikke antimuslimsk. Jeg tror, at de er bange for det her."

I forbindelse med dette skrev overtegnede i Rackhams forum:

"Det kan godt være, at andre har meget lettere ved at se Ivars intention i den, men vi mener - støttet af adskillige mennesker vi har vist den til og deres umiddelbare reaktioner - at den tjener hans budskab meget dårligt. Hvis den havde klaret dette skær bedre, og på en mindre dagsaktuel måde, havde vi sandsynligvis ikke afvist den. Dertil kommer at den både idémæssigt og rent teknisk klart er under Ivars høje standard. Et væsentligt parameter for vores bedømmelse... efter vores vurdering er Ivars tegning som sagt ikke et særlig vellykket eksempel på... [billedets potentiale for mangetydighed] - langt de fleste der opfatter den, og Seriejournalens læseres umiddlebare reaktioner på den [i Seriejournalen s forum] som en "profettegning" mv. bekræfter dette, mere eller mindre på én måde, nemlig som en art "barbarerne kommer!"-advarsel."

Sidstnævnte pointe beklager Gjørup også i den ovenfor citerede email, hvor han skriver:

"Nogle har fundet på at tale om det som 'Profettegning'. Det er dårlig journalistik, og det er en fadæse, der minder mig om jeres overvejelser, da I afviste mit bidrag. Den Tossede Tegner har ikke tegnet nogen Profet, hverken med stort eller lille P. Den videre læsning - "den afviste tegning forestiller osv." - er direkte modsat af tegningens indhold, men det kan enhver jo se, der følger min anvisning: Brug øjnene! Brug hovedet! Gør det selv!"

Gjørups beskyldninger om, at vi er bange for sagen om Muhammedtegningerne kan vi på Rackham blankt benægte. Vi har dækket sagen i vores nyhedssektion siden oktober, vi har skrevet partsindlæg og kastet et kritisk blik på tegningerne, og alle disse tekster er samlet i en speciel temasektion vi har oprettet i forbindelse med sagen om Muhammedtegningerne.

Dertil kommer, at vi samtidig med afvisningen af hans tegning har inviteret Gjørup til et interview om sagen her på sitet, hvor også tegningen ville indgå. Det afslog han. Vi har forsøgt at arrangere et diskussionspanel om tegningerne på den kommende tegneseriefestival Komiks.dk. Det afslog de. Og vi ligger på tredje måned fortsat i forhandlinger med Dansk journalistforbund om at få lov til officielt at bringe Jyllands-Postens tegninger her på sitet som den solidaritetserklæring med tegnerne vi uforbeholdent ønsker at give, selvom vi har været og er stærkt kritiske overfor Jyllands-Postens aktion. Foreløbig har det ikke kunnet lade sig gøre, fordi prisen langt overstiger Rackham s budget, men det kan være det kan komme på tale senere, har Journalistforbundets juridiske konsulent Christian Dølpher meddelt.

Sagen fortsætter og Rackhams redaktion kan meddele at vi har været i korrespondence med Gjørup i løbet af dagen og er blevet enige om at være uenige uden at være uvenner. Gjørup pointerer i forhold til Rackhams opfattelse af at han har afslået et interview, dog, "at han slet ikke genkender denne beskrivelse; han har ikke sagt nej til noget interview."

I forhold til selve beskyldningen om 'politisk censur' er overtegnede i øvrigt i Politiken citeret således:

"Ivar siger, at han er blevet censureret politisk, og det kan man måske godt kalde det. Men sådan er det blevet i vores debatklima. Pludselig er alt selvcensur. Jeg vil hellere kalde det redaktion."

 

ANKLAGER OM MANGLENDE ØKONOMISK ETIK
Samtidig med at kritikken af Rackham s redaktionelle dispositioner gik sin gang, rejste Seriejournalens redaktør Frank Madsen og tegneserietegner Henrik Rehr i Seriejournalens forum en kritik af Rackhams økonomiske varetægt af BLÆK. Med basis i det offentliggjorte støttebeløb fra Kunstrådet litteraturudvalg til antologien - kr. 122.000 - spurgte Madsen til hvorledes overskuddet fra den produktionsstøttede bog ville blive brugt, mens Rehr spurgte til, hvorfor der ikke var tilfaldet de deltagende 28 kunstnere en finansiel godtgørelse for deres arbejde. Overtegnede svarede i Rackhams forum:

"Vores aftale med Politikens forlag er efter normal praksis i forlagsverdenen, at vi modtager et honorar mens over-/underskuddet er deres. Det skal understreges, at dette honorar ikke er astronomisk og ikke står mål med de mandetimer, vi har lagt i bogen, hvis man skal bedømme efter normal aflønning for arbejde i dagens Danmark.

Det skal endvidere præciseres, at "Staten" ikke "dækker udgifterne". Ja, Kunstrådet har bidraget rundhåndet og uden dem ville bogen ikke blive til noget, men Politikens forlag har også skudt et væsentligt beløb i bogen og deres profitmargin er ikke stor, selv hvis hele oplaget bliver solgt. Jeg skal være den første til at beklage, at tegneserietegnere normalt må arbejde gratis i sammenhænge som denne, men det er et spørgsmål og en bog eller ingen bog. Selv det honorar på en plov vi faktisk oprindeligt opererede med ville gøre et væsentligt indhug i budgettet, da der er tale om 28 kunstnere, og så er et stykke papir med en dårligt stukket Niels Bohr på jo ikke det helt vilde, så det besluttede vi os for at lade være med."

Talen om et honorar fik Rehr til at reagere voldsomt. Han skrev efterfølgende i Seriejournalens forum:

"Den økonomiske situation omkring projektet begynder altså at lugte noget speget, synes jeg. Ifølge en post af Matthias på Rackham.dk, har redaktørerne fået betalt et honorar af Politiken for at redigere bogen. Nu er det naturligvis rigtigt at enhver kan forhandle hvilken kontrakt eller aftale med hvem man vil, men i det her tilfælde er Blæk trods alt blevet muliggjort af en rimelig stak skatteborger-gysser, og det gør situationen en lille smule anderledes. Team Rackham (Thomas Thorhauge, Matthias Wivel og grafisk designer Frederik Storm) har fået 122.000 af Kulturministeriet, lavet en aftale med Politikens Forlag på den baggrund, og alle tre høstet et honorar (kr. 10.000 til den grafiske designer ud af støttebeløbet, de resterende kr. 110.000 til trykkeriregningen følge TTs post, redaktørernes honorar fra forlaget kender jeg ikke). Man må antager at redaktøren på Politikens Forlag er aflønnet af forlaget. det betyder at de eneste involverede her, der arbejder vederlagsfrit, er kunstnerne, uden hvis arbejde, der ingen bog fandtes! Er det kun mig, der synes det lyder odiøst? Team Rackham henviser til at bidrag til antologier er ulønnede og selv om det i nogle tilfælde er rigtigt nok, så har det altså ikke været noget problem at finde ud af selv at blive aflønnet! Jeg ved ikke hvem de indblandede tegnere er (udover Ivar) og lurer ærligt talt på hvad de synes om det her? I dagens marked er det er ikke altid lige nemt som dansk tegneserieskaber at blive udgivet, men det betyder vel for fa'en da ikke, at man skal arbejde gratis, imens alle andre i processen bliver aflønnet (omend beskedent)? Misforstå mig ikke, jeg synes initiativet til og udgivelsen af Blæk er alle tiders og glæder mig til at se bogen (Frederik Storm er en slemt kompetent designer), men finder helt klart at det ville have klædt initiativgruppen ikke kun at aflønne sig selv! Thorhauge er oven i købet selv professionel tegner! Hold lige min hat imens jeg ryster på hovedet!"

Overtegnede erkendte det problematiske i dette forhold og forsøgte at forklare redaktionens dispositioner i forhold til honoraret i Rackhams forum:

"Hensigten med honoraret fra Thomas og min side er, at det skal dække det underskud vi har på Forandringstegn, fordi vi ikke kunne leve med førstetrykket af bogen og derfor hev pengene til nytrykket op af egne lommer (Rackham-kontoen var på det tidspunkt tom). Ja, vi kunne have ladet være og beholdt det oprindelige oplag, som var trykt på for tyndt og for blankt papir, men fordi vi tror på kvalitet og fordi vi ikke mente vi ville kunne leve med et mindre end optimalt værk på sigt, besluttede vi os for at betale for at trykke et nyt oplag.

Vi fik det til reduceret pris, fordi der var tale om en fejl, som kom af en misforståelse, men blev alligevel nødt til at gribe ret dybt i vores ret slunkne lommer for at gøre det. Ja, det kan være der på sigt kommer tilstrækkeligt med penge ind på salget af bogen, som vi i modsætning til BLÆK rent faktisk har del af indtægterne i, til at det kan hjælpe os, men det ser efterhånden ikke ud til at blive tilfældet.

'Det er da ikke de til BLÆK bidragende tegneres problem', kan man så indvende - 'det her er et seperat projekt og hvorfor skal de hæfte for jeres dispositioner?' Og man ville til en vis grad have ret, men sagen er den, at vi ikke kan fortsætte vores virksomhed, hvis vi hver gang vi laver en bog eller foretager os noget andet skal hente pengene i vores private økonomi (vi er begge studerende, selvom Thomas mere og mere ligner en frafalden) - vi har simpelthen behov for at lortet kører rundt. Så det falder tilbage på spørgsmålet om en bog eller ingen bog.

Vi er oprigtigt kede af ikke at kunne love kunstnerne et honorar, da vi bestemt deler den principielle opfattelse Henrik motiverer sit angreb på os med. Og det er da også hensigten at vi, efter underskuddet fra Forandringstegn og skatten er betalt, vil fordele det, der måtte være til overs blandt alle bidragyderne. Vi kan på stående fod ikke helt vurdere hvor meget der bliver tale om, da vi er spassere til skatteregnskab og den slags, men det er så vidt vi kan se meget muligt at der slet ikke bliver noget, og under alle omstændigheder vil der være tale om et ganske symbolsk beløb, da småkagen skal deles mellem 29 mennesker."

Dette godtog hverken Madsen eller Rehr og de fortsatte deres kritik. Rackham har i erkendelse af det principielle problem i at en gruppe kunstnere ville komme til at hæfte for vores finansielle uheld på en anden, dem uvedkommende bog, taget kritikken til sig. Det til de to redaktører, Thorhauge og Wivel, udbetalte honorar vil blive fordelt mellem kunstnerne efter en kalkule, der tager mængden af materiale hver især har bidraget med, og om dette materiale er produceret specielt til bogen, i betragtning. Thorhauge og overtegnede afstår fra nogen form for økonomisk kompensation for arbejdet på bogen. Som Thorhauge lørdag morgen formulerede det i Rackhams forum:

"Matthias og jeg vil ikke længere have noget med honoraret at gøre, det skal simpelthen ikke hedde sig at vi prøver at udnytte nogen - vi holder med kunsten og kunstnerne, og det har vi altid gjort. Vi kan ikke leve med sådanne anklager, så enkelt er det.

Vores personlige økonomiske tab på uheldene med Forandringstegn skal ikke genere andre end os selv, og vi gjorde den fejl ikke at gøre klart at BLÆK-projektet i vores øjne er en fuldstændig naturlig del af Rackham-projektet, inkl. udstillinger, internettidsskrift, de fem magasiner og altså Forandringstegn . Som sagt har vi aldrig tjent en krone til egne lommer på nogle af disse aktiviteter, men så Politikens Forlag-honoraret som en kompensation for de penge, vi lagde ud for at redde Forandringstegn.

Ikke for at løbe om hjørner med nogen (selvom nogen åbenbart er af den opfattelse), men fordi vores fokus har været på produktionen og tilrettelægningen af BLÆK, som vi tilstræber skal være så optimal en udgivelse som overhovedet muligt (og heldigvis ser det også - 7-9-13 - ud til at den bliver det).

For klarhedens skyld vil jeg også i farten gøre klart for alle at jeg - udover at være redaktør af BLÆK - også er bidragyder, men at jeg i den nye situation selvsagt afstår fra honorar."

[25/03/2006] 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Den afviste tegning: Gjørups "Den Tossede Tegners sidste arbejde".

 

læs også:

Nyhed 19/03/06: Stor dansk tegneserieantologi på vej
Nyhed 19/03/06: Kunstrådets efterårsuddelinger offentliggjort
Forandringstegn


links:
Egoland: Den Tossede Tegners sidste arbejde
Politiken 25/03/06: Tegner bliver censureret i antologi
Seriejournalen 22/03/06: Ny dansk tegneserieantologi fra Politikens forlag anklages for censur
Debat: Seriejournalens forum

 

 

 

Debat Rackhams forum

 

 

 

tilbage til Nyheder© 2006 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2006 the respective artists and authors. All rights reserved.