tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

TEGNESERIENS NYE DAGSORDEN
Om Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth
Af
T. Thorhauge

Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth (2001) af Chris Ware har på meget kort tid placeret sig selv som et af nyere tids mest centrale tegneserieværker. Det er en yderst omfattende tegneserie – både hvad angår indhold og sidetal – og dermed ganske velegnet til en mere omfattende analyse.

 

Da jeg ved siden af min gerning som uopfordret & ulønnet tegneserieformidler og -tegner, også læser Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet, følte jeg på et tidspunkt, at det var passende at lave en opgave, der ligesom slog flere fluer med et smæk. 50% af den hjemlige akademiske tegneserieforskning hører som bekendt hjemme på dette institut, og siden jeg nærer en stor interesse for de nye tegneserier, følte jeg, at Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth var en yderst passende genstand for nærmere undren.

 

På alt for kort tid lykkedes det mig at skrive opgaven, struktureret som en analyse, kombineret med en mindre diskussion af den gode tegneserieforsker Hans Christian Christiansens bog Tegneseriens æstetik. Denne artikel, som du nu sidder og læser, er altså en let omarbejdet version af en universitetsopgave. Jeg har som studerende altid bestræbt mig på at formulere mig så enkelt som muligt, og oven i købet rettet ord og sætninger (for at fjerne den af tegneseriefans så forhadte akademiske jargon! Desværre har jeg ikke fundet det fornødne overskud til at implementere noget mere humor i teksten, og det er jo trist, når nu netop humor er Rackhams ubestridelige kendetegn...), alligevel er det muligt at der undervejs kan forekomme passager, der virker akademisk indforståede: nu er du advaret...

 

Jeg skylder alligevel mig selv, teksten og dig, kære læser, at vedhæfte et par kommentarer. For det første gik det som sagt vældigt stærkt med at skrive den, hvorfor jeg bagefter har opdaget en masse ting, der enten kunne have været anderledes eller bare manglede – blandt andet irriterer det mig, at jeg ikke havde fået læst Umberto Ecos essay om ”The Myth of Superman”, og brugt det på en eller anden måde (siden – som det vil fremgå – superheltemyten spiller en vigtig rolle hos Ware). For det andet er de fleste universitetsopgaver bevidst eller ubevidst tilpasset den underviser, der skal rette den. Denne tekst er ingen undtagelse. For det tredje emmer teksten af en vis angrebsiver overfor visse af Hans Christian Christiansens iagttagelser. Og siden denne tekst nu er offentlig, vil jeg gerne benytte lejligheden til kortfattet at nuancere mit forhold til ham og hans bog, Tegneseriens æstetik:

 

Jeg vil gerne understrege at jeg – uden at ryste på hånden – står ved mine påstande i det følgende. Samtidig vil jeg dog også gerne understrege, at jeg synes at det er fantastisk, at hans bog er kommet, og at jeg fuldstændig forbigår de mest interessante passager i bogen, hvor der vitterligt er mange guldkorn at hente. Jeg har fjernet et afsnit, der skitserede den danske tegneserieforskning, men henviser til artiklen En kickstart her på sitet, såvel som i Rackham #5, hvori man finder en bedre og mere omfattende introduktion af Matthias Wivel.

 

Jeg har også haft fornøjelsen af at deltage i et af Hans Christian Christiansens tegneseriekurser på Københavns Universitet, og det var jeg meget begejstret for. I det hele taget er jeg meget glad for, at sådan nogle som ham og Anne Magnussen (de øvrige 50% af dansk tegneserieforskning) er dukket op, og de tos indsats har da klart påvirket sådan et fænomen som Rackham. Derfor er der intet ”ondt” på spil i min kritik, det er bare vigtigt at erindre sig om at meningsforskelle nu engang er åndens begyndelse. God fornøjelse!

 

---

 

Hensigten med denne tekst er at skitsere en nyere bevægelse indenfor tegneseriemediet, og til en hvis grad at placere den i et tegneseriehistorisk perspektiv. Derefter vil der – med udgangspunkt i et af denne bevægelses mest centrale værker, Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth af Chris Ware – blive kigget nærmere på hvad disse nye tegneserier kan og gør, at prøve at skitsere hvad der adskiller dem fra andre medier såvel som andre tegneserier.

 

Den mere analytiske og teoretiske del af teksten tager som antydet sit primære afsæt i den nye, danske tegneserieforskning, som Anne Magnussen og Hans-Christian Christiansen står bag. I teksten diskuteres også anden tegneserieforskning og en smule filmvidenskabelig teori.

  

DE NYE TEGNESERIER

For at fastholde en sammenhæng, tillader jeg mig at påstå, at den anglo-amerikanske og europæiske tegneseriekultur indenfor de sidste 5-10 år har bevæget sig ind i en meget dynamisk fase. En større mængde tegneserieskabere med stort håndværksmæssigt overblik har udforsket tegneseriemediets muligheder for at skildre komplicerede og sammensatte anliggender, ofte i stærkt personlige og originale udtryk. Der er endnu ikke nogen institutionel konsensus om denne bevægelse, dog bemærker den britiske tegneseriehistoriker Roger Sabin i sit essay i antologien Comics & Culture (2000), at ”creatively speaking British and American comics are going through something of a golden age at the moment”. 

 

Da jeg er klar over, at disse nye tegneserier ikke er videre kendte i Danmark, og i visse tilfælde ikke særligt kendte i det hele taget, henviser jeg til artiklen Nu i Rackham #2 og her på siden, hvor feltet introduceres og en række billedeksempler bringes, samt til den emneklynge både den og nærværende tekst tilhører, Tidens tegneserier. Disse eksempler dokumenterer på ingen måde, at der er tale om en bevægelse af nogen art, dertil er der ikke udvalgt eksempler nok. Derimod kan de ledsage og dokumentere nogle fælles karakteristika, som jeg vil udstikke i det følgende. En af disse nye tegneserier har, i modsætning til de fleste af de andre, opnået usædvanlig stor succes, både kommercielt og ”institutionelt”, og det er Chris Wares Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth – som samtidig (og derfor) er udgangspunktet for denne analyse.

 

Visse dagbladsanmeldere betegner disse nye tegneserier som en ”ny bølge”, en betegnelse, der – især for filminteresserede – er forvirrende, da den let kunne forveksles med den franske film-nybølge fra 1959-60. Det er – i modsætning til den franske nybølge – også et karakteristisk træk, at disse nye tegneserier ikke er opstået i sammenslutninger, fællesskaber eller kollektiver, som det f.eks. er tilfældet hos de danske Dogme-brødre eller forskellige modernistiske billedkunstneriske retninger, for den sags skyld. Disse tegneserier er derimod opstået forholdsvis uafhængigt af hinanden, og de har ingen fælles hensigtserklæringer – man fristes til at sige at det eneste de har til fælles, er at de netop ikke har noget til fælles. Men det ville være en tilsnigelse, for på et generelt plan er der visse overordnede fællestræk man forsigtigt kan påpege:

 

-       Det ”personlige udtryk” er essentielt for skaberne (her menes i modsætning til det ”industrielle udtryk”: Den franske tegneserieforsker Thierry Groensteen har påpeget, at alle tegneserier har et personligt udtryk, fordi ”alle billeder hviler på en personlig grafisk ”håndskrift”, et særegent notationssystem, som udtrykker en slags fortolkning”). I mange tilfælde er det ikke blot ambitionen om at fortælle historier, der ikke før er blevet fortalt i tegneseriemediet, der er på spil, men tillige at formidle dem i en tegnestil og med en fortælleteknik, der på den ene eller anden måde afspejler og supplerer fortællingen, således at ”form” og ”indhold” groft forsimplet bliver et uadskilleligt ”hele”.

 

-       Som følge heraf er langt størstedelen af disse nye tegneserier – med markante undtagelser –”en-mands-værker”, der altså undgår den industrielt ofte forekommende forfatter/tegner-konstellation (som i mange tilfælde er udvidet til forfatter/tegner/rentegner/farvelægger/håndtekster/redaktør).

 

-       Et påfaldende højt teknisk niveau. Enhver, der har et stykke papir og en blyant kan i realiteten producere en tegneserie (såvel som en roman eller digtsamling) og ethvert forsøg er indlysende ”personligt”. Denne lettilgængelighed er selvsagt ingen garanti for produktets tekniske eller kunstneriske kvalitet. Den eksperimenterende  tegneseriescene har ofte været præget af et ikke-optimalt håndværksmæssigt niveau, både hvad angår tegneteknisk og fortælleteknisk formåen. Dette skyldes formentligt at denne slags serier ikke er kommercielt rentable, hvorfor overblikket over tegneserieproduktionens mange aspekter (som skitseret af f.eks. Scott McCloud i Understanding Comics, kapitel 7) nemt bliver uoverskueligt. Dette er ikke tilfældet her, hvilket bl.a. skyldes at flere af de udøvende tegneserieskabere har kunst- eller designskoleuddannelser bag sig. 

 

-       De henvender sig, som antydet, eksplicit til et voksent publikum, hvorfor ”voksen-tegneserier” måske er den mest passende betegnelse, som danske forlag da også flittigt har brugt i 1980erne og 90erne. Dog forekommer også denne betegnelse problematisk, da den i virkeligheden er udpræget ikke-karakteriserende (spørgsmålet om betegnelse er vel dybest set i denne sammenhæng også at betragte som et kulturjournalistisk ærinde, snarere end et akademisk, og derfor vil jeg gennem teksten i mangel af bedre omtale disse nye tegneserier som ”disse nye tegneserier”). 

 

”VOKSENTEGNESERIEN”: ET HISTORISK PERSPEKTIV

Siden disse nye tegneserier af tegneseriehistorikere utvivlsomt vil blive rubriceret som en forlængelse eller videreudvikling af tidligere tiders såkaldte ”voksentegneserier” (skønt mange af dem ikke bærer tegn på at være inspireret af andre, tidligere værker), har jeg som nævnt ovenfor visse forbehold overfor denne betegnelse. Imidlertid giver det i denne sammenhæng mening at skitsere ”voksentegneserien” i et historisk perspektiv, skønt jeg afslutningsvis vil argumentere for at de nye ”voksentegneserier” har mindre med de foregående at gøre, end man umiddelbart kunne antage.

 

I et tegneseriehistorisk perspektiv finder man flere forsøg på eksplicit at iføre tegneserien ”voksenklæder”. Ifølge den franske tegneserieforsker Thierry Groensteen udkom den første eksplicitte voksentegneserie på det fransk-belgiske marked først i 1972, antologien l’Echo des Savanes. Groensteen anfører, at de første europæiske tegneserier (bl.a. Monsieur Cryptogame af Rodolphe Töpffer fra 1845 (da. Herr Stankelbeen) ”were intended for adults, only to be relegated, at the beginning of the 20th century, to the pages of the children’s press”, og at voksentegneseriernes fremkomst i 1970erne ”were putting an end to a historical parenthesis of almost three quarters of a century”.

 

I slutningen af 1970erne og starten af 1980erne manifesterer voksentegneserierne sig for alvor i det franske ”albumformat” (omtrent A4-størrelse), af hvilke de mest kendte eksponenter er Hugo Pratts (italienske) serie om Corto Maltese (1967-98), Jaques Tardis La Veritable histoire d’un soldat inconnu (1975, da. Historien om den ukendte soldat) og hans serie om Adèle Blanc-Sec (1976-, da. Adèles ekstraordinære oplevelser), Moebius’ Le Garage Hermetique (1976-19, da. Jerry Cornelius’ hermetiske garage) samt Pierre Christin og Enki Bilals Phalanges de l’Ordre Noir (1979, da. Den sorte ordens falangister) og Partie de Chasse (1983, da. Jagten). I Europa er territoriet for ”voksentegneserier” forblevet forholdsvist intakt, dog – indtil for nylig – uden pludselige kreative eksplosioner på de ovenfor nævntes niveau.

 

Ser man på USA, der i det 20. århundrede har haft en ganske anderledes tegneseriekultur, som groft forsimplet siden de sene 30ere i stigende grad har været domineret af en enkelt genre, superheltegenren, ser man et lignende mønster: de såkaldte ”underground”-tegneserier, anført af bl.a. Robert Crumb og Gilbert Shelton, opstod i kølvandet på ungdomsoprøret i slutningen af 1960erne, der trods tydelige ambitioner om i højere grad at gøre tegneseriemediet til en meget personlig udtryksform, først og fremmest var et oprør mod den amerikanske tegneserieindustris selvbestaltede ”Comics Code”, der i kølvandet på McCarthy-høringerne, forbød tegneserier at skildre sex, narkotika, religion, racespørgsmål, vold osv. Et fikspunkt i denne kontekst er imidlertid da veteranen og pioneren Will Eisner i 1978 udgav A Contract with God, en sort/hvid tegneserie, der med et udpræget enkelt billedsprog skildrer forskellige menneskeskæbner i en lejekaserne i Bronx i 1920erne. A Contract with God blev samtidig udgivet i konventionelt bogformat under betegnelsen ”A Graphic Novel”, og signalerede dermed helt konkret beslægtethed med romanen.

 

I 1980erne banede Art Spiegelmans og Françoise Moulys avantgarde-tegneserieantologi Raw (1980-94) vejen for en ny generation af amerikanske tegneserieskabere. Bevægelsen mod et voksenpublikum i USA afspejledes også i den ellers børne-og ungdomsorienterede superheltemainstream, hvor især nøgleværkerne The Dark Knight Returns (1986) af Frank Miller og Watchmen (1987) af Alan Moore og Dave Gibbons sørgede for, at dysterhed og rå realisme blev den nye dagsorden i den kulørte genre (Roger Sabin påpeger i Comics, Comix & Graphic Novels, at DC Comics, der udgav de to førnævnte værker, endda reklamerede for sit virke med slagordene: ”You outgrew comics – now they’ve caught up with you!”.

 

Det var dog et andet værk, der banede vejen for de nye tegneserier, som denne artikel handler om: Art Spiegelmans Maus I-II (hhv. 1986 og 92), en nøgtern og usentimental, selvbiografisk skildring af, hvordan Spiegelmans far overlevede Holocaust, hvor jøder er tegnet som mus, tyskere som katte, polakker som svin osv. Maus placerede sig ikke blot lunt på New York Times’ bestsellerliste, men blev også udstillet på Museum of Modern Art på Manhattan, og tillige belønnet med en Pulitzer-pris i litteraturkategorien, hvorfor det kan siges, at Spiegelman i høj grad bragte institutionaliseringen  af tegneseriemediet i USA mange skridt nærmere.

 

OG NU: JIMMY CORRIGAN, THE SMARTEST KID ON EARTH

Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth (som herefter omtales som The Smartest Kid on Earth, for at undgå forveksling med figuren Jimmy Corrigan) af Chris Ware er en redigeret samling af en føljeton, der med mellemrum har været et fast indslag i Wares eget tegneseriemagasin, Acme Novelty Library (1993-). Den har - af en "voksentegneserie" at være - fået en enorm opmærksomhed i USA og England, hvor den forrige år var på mange litterære tidsskrifter og bogsektioners liste over årets bedste bøger. Senest har den, helt usædvanligt, vundet den engelske avis The Guardians litteraturpris, ”The First Book Award”, for næsen af ”traditionel” skønlitteratur, og synes dermed på vej til at opnå den samme effekt, som Art Spiegelmans Maus I-II havde for en halv snes år siden. Forskellen på dengang og nu er, at mængden af tegneserier med samme eller lignende ambitioner dengang var langt mere begrænset, så der - set fra den interesserede læsers synsvinkel - ikke var så meget andet at gribe ud efter. Den situation er, som jeg indledningsvis påstår og argumenterer for, anderledes idag.

 

Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth er en tegneserie på ca. 380 sider (uden sidetalsangivelse!), der måler 17h x 21b cm. Titelfiguren er en kedelig, indesluttet, ensom og absolut socialt handicappet mand, hvis sene genforening med sin far er fortællingens primære handling, som udfolder sig over ca. 250 sider, og som i fortællingen spænder over en 3-4 dage. Denne handlingstråd afbrydes imidlertid af tre større sammenhængende flashbacks (samt enkelte mindre "glimt"), som beretter om Jimmys oldefar, William Corrigan, og især dennes søn, James Corrigan - Jimmys farfar - et flashback, der udspiller sig i tiden fra afslutningen af den amerikanske borgerkrig (1861-65) til verdensudstillingen i Chicago 1893.

 

Hovedhistorien indledes med at Jimmy får et brev fra sin far, som han aldrig har mødt. Faren opfordrer Jimmy til at besøge sig, men Jimmy tror at det er en spøg, hans mor har fundet på. Kort efter ser han en mand forklædt som superhelt springe i døden fra taget af bygningen overfor (fig. 11, billede 5 og 6). Derefter ringer hans far, der nærmest presser ham til at besøge sig. På rejsen deres møde har Jimmy mange forestillinger om ham. Han møder ham i en bar lufthavnen, hvor det viser sig at de to nærmest er spejlbilleder af hinanden (fig. 1). Jimmy tager med ham hjem, men faren, Jim, har tilsyneladende ikke noget at tilbyde Jimmy; han er lidt ligeglad, men venlig. Jimmy derimod, er endnu mere utilpas end normalt. Kejtet og forvirret forsøger han at finde fodfæste i den nye situation. Da Jimmy vågner næste morgen - i farens hus - har faren lagt rent tøj frem til ham, bl.a. en trøje med inskriptionen: "Number 1 DAD". Jimmy er alene i huset, da telefonen ringer og han hører en stemme indtelefonere en besked, der starter med ordene "Hi dad..".

 

Herefter springer fortællingen tilbage til starten af 1890erne, hvor vi møder Jimmys nifingrede oldefar, William Corrigan, som kuer den unge James Corrigan, der også ligner Jimmy på en prik. William arbejder på den byggeplads, hvor man opfører verdensudstillingen i Chicago 1893. Den lille James er øm over for sin farmor, der ligger for døden, men som tilsyneladende har overskud til at behandle ham venligt.

 

Tilbage i nutidsrammen bliver Jimmy påkørt af en postbil, og hans far kommer tilfældigt forbi og vil hjælpe ham, men ambulancefolkene forhindrer ham i det. I et kort glimt fra den amerikanske borgerkrig skyder William Corrigan en finger af sig selv. Jimmy og hans far befinder sig på en lægeklinik, hvor Jimmy skal tjekkes for mén, men udover næseblod er der tilsyneladende intet galt. Jimmys far plaprer jovialt og ikke særligt hensynsfuldt løs om sine kvindelige bekendtskaber. Jimmy får dog fravristet ham at han har en adopteret datter ved navn Amy Corrigan: "What… You thought you were the only mistake I ever made? Ha ha".

 

I 1890erne viser William sønnen James tegnede lysbilleder af den store brand i Chicago 1873. Senere dør James' mor, og James starter i skole, men leger alene. Han er tilsyneladende upåvirket af morens død. Hans farmor er kort efter også ved at dø.

 

Jimmy og hans far spiser på cafeteria. Faren spørger til Jimmys kæreste, og efter at Jimmy i smug har ringet til sin mor, dukker farfar James op. Han er nu 96 år gammel og adskiller sig i væsen markant fra den kuede og følsomme dreng, man i flashbacks’ene har stiftet bekendtskab med: en sammenbidt, hård negl. Tilbage i farens hus er Jimmy igen alene, han prøver at få et tidligere fly hjem end planlagt. Jimmy lytter igen til telefonsvareren, hvor den lokale politimester meddeler at noget er hændt faren.

 

En lang sekvens skildrer fortsat James Corrigans barndom, hvor problemer med klassekammeraterne og faren vækker et dybt afsavn efter hans mor. I en øm scene er James hjemme hos en klassekammerat, hvis far er en stille, men venlig snedker. Snart bygger og leger James med alle brødrene, og inden hans far kommer og henter ham, er han lykkelig. Nogle dage efter besøger de verdensudstillingen, og far William forlader James på toppen af en bygning.

 

En kort scene fra 1950erne viser Amy som barn. Farfar James kommenterer hendes hudfarve (hun er farvet), og far Jim kører ham hjem, og prøver at skælde ham ud.

 

Afslutningsvis sidder Jimmy og Amy i nutidsrammen, i hospitalets venteværelse, hvor de får overbragt beskeden om, at deres far er død. Amy bryder grædende sammen og skubber i en chokreaktion Jimmy på gulvet. Jimmy rejser hjem til sin mor, der i mellemtiden har fået en kæreste på plejehjemmet, hvorfor hun ikke længere har brug for sønnen. Jimmy sidder fortvivlet og smågræder på sit kontor, og ser sig selv stå på taget af den modstående bygning, parat til at springe ud. I samme øjeblik afbrydes han af en kejtet pige, der nærmest inviterer ham til at holde Thanksgiving med sig. På den sidste side har en superhelt grebet den (anden) Jimmy, der sprang ud fra taget.

 

Her et mere forsimplet overblik over strukturen og kronologien i The Smartest Kid on Earth:

 

 

 

EN PARADOKSAL TEGNESERIE

Stilistisk kan man forsigtigt karakterisere Wares streg som en amerikansk variation af ligne claire, som Tintins skaber, Hergé, udviklede: den såkaldte "rene streg", blottet for skraveringer og andre grafiske effekter, der har til formål at understøtte fortællingen optimalt (fig. 2). Hos Ware er stregen tykkere, detaljerigdommen minimeret, så kun de absolut væsentligste objekter er ladt tilbage, hvorfor de samtidig påkalder sig større opmærksomhed. Samtidig stiliserer Ware sine perspektivtegninger, hvorved dybdeillusionen forvandles til en grafisk Verfremdungseffekt, (fig. 3) der understreger at The Smartest Kid on Earth er en fortælling, der kræver mere end almindelig opmærksomhed fra sin læser.

 

Som kontrast til denne ligne claire-minimalisme, benytter Ware en graciøs - men ligeså kontrolleret - jugend-agtig ornamental stil, som udspringer fra perioden omkring verdensudstillingen, nærmere bestemt fra Sears, Roebuck & Co. Catalog, et gigantisk indkøbskatalog (fig. 4) fra et af de første stormagasiner (som stadig findes under navnet "Sears", som i "Sears Tower", Chigacos vartegn idag). Den amerikanske tegneserieskribent Daniel K. Raeburn beskriver i tegneserietidsskrifte The Imp #3 kataloget således:

 

"Inspired by his cross-town rival, Montgomery Ward, and Ward's "Wish Book", Richard Warren Sears printed his first catalog in 1893. By the beginning of this century Sear's catalog had grown to over 1,100 pages. It weighed over four pounds and contained nearly every single item available for consumption or use, from seven kinds of Alaskan silverware ("A New Discovery") to six different models of zithers ("The Wonder of the age"), with thousands of guns, drugs, herbs, fashions, talking machines and men's electric potency belts inbetween. The Catalog proved so popular and so indispensable that Americans commonly referred to it as "The Big Book". […] Hundreds of artist worked year-round on The Big Book [it] was literally the acme of American graphic design, Acme being the brand name Sears bequeathed to his in-house line of products"

 

Kataloget optræder endda i fortællingen - et sted ser man James Corrigan sidde og læse i det på toilettet. Teksten på The Smartest Kid on Earth's omslag og indercover - og i flere tilfælde tillige i indmaden - er præget af en omstændelig og elaboreret jargon (f.eks. på omslaget: "Assembling the full enterprise of our well-loved protagonist, hitherto only available to a select segment of the educated elite in rude chapbook form."), som selvsagt også er funderet i Sears-kataloget.

 

I en tegneseriehistorisk, fortælleteknisk kontekst har Ware tydeligvis skelet til avisstriben Gasoline Alley (1919-1955) af Frank King, der i Carlsens store tegneserieleksikon omtales som "en af de kunstnerisk mest velfunderede tegnere fra tegneseriens barndom", hvor teknikken med at opbryde et motiv i sammenhængende tegneserierammer, som hver især viser motivet på forskellige tidspunkter, er hentet fra (fig. 3). Pointen med at fremhæve Wares inspirationskilder er at tydeliggøre et af fortællingens vigtige, men subtile temaer: "nu" og "dengang". Det er en tematik Ware kun berører visuelt, ved at sammenstille McDonalds-reklameskilte med verdensudstillingens "White City", hvormed Ware på den ene side udtrykker en længsel efter svundne tiders skønhed, en længsel der netop konsolideres med fascinationen af Sears-kataloget og Frank King. På den anden side er figurerne i de to handlingsperioder placeret forholdsvis ens i deres omgivelser: tomheden og stemningen af ensomhed er lige udpræget begge steder, og farfarens liv var ligeså traumatisk som Jimmys. Dermed synes Ware at pege på, at det ikke er kulturen, der skaber menneskene, men omvendt. Men hvis det forholder sig sådan, er det paradoksalt at begræde tabet af noget fortidigt, når man mener at mennesker alligevel havde det ligeså dårligt dengang.

 

Det er et paradoks, og paradokser viser sig hurtigt at være dynamikkens fundament i The Smartest Kid on Earth – der er konstant paradokser og dobbeltheder på spil. Raeburn opridser anmeldelserne af The Smartest Kid on Earth således: "the reviews all share one pattern: this comic is the "hottest" comic and the "coldest" comic, the most "depressing" comic and the most "hilarious" comic; it's author is the most "cynical" and the most "sincere".", og det er en interessant iagttagelse, skønt et femte og meget udtalt paradoks ikke er inkluderet, nemlig at The Smartest Kid on Earth både føles som et meget alvorligt, eller oprigtigt værk og på en og samme tid meget ironisk. Den knugende skildring af Jimmy Corrigan og hans farfars usle liv føles for det meste "oprigtig", men i flere passager bliver Corrigan'ernes problemer trukket så hårdt op, at det "store digterværk" umærkeligt forvandler sig til en travesti.

 

Den ironiske distance er særlig tydelig indledningsvist i fortællingen. Her er Sears-æstetikken rent ud sagt en postmoderne leg, som Ware forholdsvis uforpligtende gemmer sig bag. Især er et pludseligt og tilsyneladende umotiveret resume på to sider (som findes ca. 80 sider inde i bogen) af det forudgående, iøjnefaldende: en stærkt sarkastisk børnetegneserie-pastiche, hvor Jimmy Corrigans problemer latterliggøres (samt ovenikøbet de fortælleteknikker Ware selv anvender, især hans udtalte forkærlighed for tegneseriens "imens"-kasser i rammens øverste venstre hjørne) (fig. 5). I den efterfølgende sekvens, hvor Jimmy påkøres af en postbil, delagtiggøres vi i nogle erindringsglimt, han får ved sammenstødet: Jimmy sidder på en bænk og prøver at optage fuglekvidder på en båndoptager, men i stedet kommer der kun fly-støj på båndet. Kort efter går et forelsket par forbi ham, og det lykkes Jimmy at optage kvindens kærlighedserklæring til manden - Kort efter sidder han i sin stue og lytter til båndet og udbryder: "Ha ha bitch". Denne karakterisering divergerer klart fra det samlede indtryk, man senere får af Jimmy Corrigan, hvor ondskabsfuldhed absolut ikke er at finde blandt hans personlighedstræk.

 

Blandt de fortælletekniske opfindsomheder - eller "novelties", som det hedder i Wares magasin Acme Novelty Library - vi yderligere præsenteres for, er en side med samlekort, der alle har motiver af tomme amerikanske forstadslandskaber, samt en trylletromle, læseren kan klippe ud og samle, som derefter vil vise Jimmys alter ego, robotten, humpe af sted på krykker. Der er tale om effekter, der i tangerer exces (den amerikanske filmteoretiker Kristin Thompson definerer helt præcist ’excess’ som: "an inevitable gap in the motivation for the physical presence of a device; the physical presence retains a perceptual interest beyond a function in the work.", altså som elementer, der så at sige modarbejder handlingen). På den anden side er det effekter, der kan anskues som en slags uudgrundelig visuel metaforik, der på en subtil og suggestiv måde øger fortællingens atmosfære, og dermed understøtter fortællingen i sig selv (hvad meget andet exces i øvrigt også kan siges at gøre). Det er virkemidler der samtidig ligger i forlængelse af et af Wares fortælletekniske grundkoncepter: fortællingen er subjektiv - den  afspejler Jimmys opfattelse af verden, således at grænsen mellem det, der objektivt foregår og det, Jimmy ser eller forestiller sig, udviskes (fig. 6). I det lys kan samlekortene og samlesættet anskues som infantile nørd-aktiviteter, som Jimmy nemt selv kunne tænkes at beskæftige sig med - effekter, der uudgrundeligt udtrykker eller symboliserer Jimmys indre.

 

I samme genre finder vi de rebusagtige diagrammer, Ware benytter til at anskueliggøre, hvordan Jimmys forældre fik Jimmy, eller til at bibringe læseren et overblik over Amys biologiske aner (som hun ikke selv kender til), der går helt tilbage til før slaveriet blev ophævet (fig. 7). Disse diagrammer ligner en pastiche eller parodi (på diagrammer), men er dybest set nøgterne og omhyggeligt strukturerede visuelle studier i, hvordan billeder kan redegøre for problemstillinger, som i tekstform hurtigt ville blive både omfattende og omstændelige. De har ikke det samme eksplicit ironiske skær over sig som f.eks. resumeet, samlekortene eller trylletromlen.

 

I det hele taget indikerer værket, at ophavsmandens ambitioner og klarsyn vokser, efterhånden som fortællingen skrider frem, skønt brugen af tilsyneladende ironiske fortælletekniske kneb fastholdes, dog i mindre omfang. Senere opstår der en større overensstemmelse mellem den hidsige formalisme og formidlingen af historien. Hen mod slutningen sidder Jimmy og Amy og snakker sammen, mens deres far er ved at dø på hospitalet. Jimmy begynder at dagdrømme: i en nærmest parodisk form forestiller han sig, at han er elsket af sin nyfundne søster og far, men at han fuld af banal patos må forlade dem, blot for lykkeligt at genforenes med søsteren, efter han har stiftet en familie, som han mister på tragisk vis (fig. 8).

 

Dette forløb skildres i en mini-tegneserie, hvorefter det så at sige gentages ved at Ware tilføjer en taleboblepil; Jimmy genfortæller forløbet til Amy, hvorefter hun rækker ham sin hånd. Det er naturligvis en banal og infantil fantasi, Jimmy får, men samtidig meget rørende på en ubehjælpsom måde. Den form, denne mini-tegneserie har, afspejler og underbygger så at sige forløbet, ved tilsvarende at være banal og kluntet.

 

”TYPE” VERSUS ”REALISME”

Ved siden af Sears-katalog-pastichen og Wares indledende ironiske distance, er der yderligere mindst én mekanik, der forlener fortællingen sin dobbelthed. Det er en mekanik, man finder i det forhold at The Smartest Kid on Earth er en tegneserie. Hermed mener jeg først og fremmest, at Ware spiller meget bevidst på det faktum, at tegneseriemediet på ingen måde er forvænt med fortællinger af samme tilsnit som The Smartest Kid on Earth, hvorfor han med overlæg - trods alt det "nye", den disker op med - på i hvert fald ét afgørende punkt gør brug af en gammel og meget udbredt tegneseriekonvention: dens personer er typer, eller "tegneseriefigurer", som støder sammen med en fortælling, der absolut ikke er en "type". Som tidligere nævnt læner Wares streg (og i øvrigt også farvelægning) sig op ad kendte tegneseriekonventioner - først og fremmest ligne claire, som man primært forbinder med Tintins oplevelser. Men den tematiske og fortælletekniske konstruktion, der ligger under Wares glade farver og ligne claire-minimalisme, stemmer på ingen måde overens med hans enkle formsprog - den er, som det allerede er antydet i det foregående, vældig kompliceret. 

 

I forlængelse af denne problematik kan man med fordel også kaste et blik på persongalleriet i The Smartest Kid on Earth. Karakterene ikke bare ligner "tegneseriefigurer", de opfører sig også som sådanne. "Tegneseriefigur" er et udtryk eller en talemåde, der som bekendt i almindelig sprogbrug betyder sådan noget som "en-strenget", "forsimplet", "typificeret" el. lign. Det er en opfattelse, der hårdnakket knytter sig til tegneseriemediet, og som den danske tegneserieskaber Ivar Gjørup i interviewet i Rackham #4 bekræfter, men samtidig fremhæver som en kvalitet:

 

”I typekomedien, som går forud for tegneserien, består noget af fortællingens mekanik i, at bestemte ting gøres af bestemte figurer, fordi de har bestemte karaktertræk. [...] En bestemt replik hos Schulz (Radiserne) blev morsom fordi den f.eks. tillagdes Thomas , hvor den ville have været forkert i en anden sammenhæng. [...] Tegneserien bryder frejdigt det naturalistiske oplevelsesrum op.[...] Den er en kunstform med forbløffende frihed og ungdommelighed og står ikke i gæld til romanen eller skuespillet, som filmen gør.”

 

Udtalelsen er tydeligvis møntet på avistegneserier som Radiserne eller Gjørups egen Egoland, for iagttagelsen kan ikke applikeres på alle tegneserietyper. Til gengæld er det interessant at betragte The Smartest Kid on Earth (der i øvrigt inden den blev trykt som føljeton i Acme Novelty Library, kørte som avistegneserie i Chigagoavisen New City) i typekomediens lys: Jimmy Corrigan er en type, for så vidt det giver mening at tale om en "type" - han er en "taber", med alt inklusive. Indledningsvis tegnes han et par gange som en robot, en håndfast, visuel måde at redegøre for en person, der ringer til sin mor mindst en gang om dagen. Hans far, Jim, skildres i nutidsrammen også som en type: han er en jovial klovn, der tilsyneladende reagerer på alle situationer på den samme måde: smågrinende, altid med en frisk (og upassende) replik. I det lille syv-siders flashback, der skildrer Amys barndom ser man ham dog en smule mere nuanceret, her som en selvbebrejdende far, der prøver at beskytte sit sorte adoptivbarn fra sin småracistiske far, der også skildres som en type. Han er den sammenbidte og hårdhudede gamle mand. Til gengæld byder "verdensudstillingssekvensen" på en mere sympatisk, gribende og nuanceret skildring af James som barn; i denne sekvens skifter tredieperson-fortælleren endda til førsteperson, i scenen hvor James er på besøg hos en skolekammerat, hvor han er fuldkommen lykkelig (dog kun kortvarigt...).

 

Amy Corrigan, Jimmys adopterede halvsøster, er derimod ikke en type, hvis man ser bort fra måden, hun er tegnet på. Hun skildres anderledes "realistisk": hendes reaktioner er mere nuancerede og uforudsigelige, f.eks. i slutsekvensen, hvor hun chokeres over farens død, og skubber Jimmy fra sig (fig. 9), eller tidligere, hvor hun venligt og oprigtigt spørger Jimmy om hans interesser, hvorefter hun alligevel næsten falder i søvn, fordi Jimmys interesser er vanvittigt kedelige. Hun er også den eneste person i Corrigan-slægten, der er opvokset med en fars kærlighed, skønt hun samtidig har lidt under sin mors død. Amy viser sig også at være den, der om nogen hjælper Jimmy med at overvinde sig selv og sine forældretraumer - Det gør hun ved at behandle ham venligt uden at være omklamrende og ved at være et "almindeligt" menneske, der ikke har nogen dagsorden i forhold til Jimmy. I en lidt gådefuld scene, lige inden fortællingen slutter, køber Jimmy en nøglering med et hjerte, hvori der står "MOM". Lidt efter står der "PEGGY" på den (eller også har han købt to?), navnet på en kollega han i begyndelsen af fortællingen var ugengældt forelsket i. Til sidst står der "AMY" på den (eller også har han købt tre?), og mens han betragter den, begynder han at smågræde, måske fordi Amy afviste ham, måske fordi han på dette tidspunkt (hvor også hans mor i realiteten har undsagt ham) er helt alene.  

 

Min pointe er, at The Smartest Kid on Earth tager afsæt i en tegneserieform, der ifølge Gjørup nedstammer fra typekomedien, hvis rammer Chris Ware presser til det yderste ved at iscenesætte disse simple typer i en original og meget avanceret narrativ konstruktion (for til sidst at transcendere denne ved at introducere Amy Corrigan), og i dette sammenstød opstår der en fundamental dynamik, dobbelthed eller skisma, som skaber en radikalt anderledes tegneserielæsning, som på sin vis er ligeså tilgængelig som Tintins oplevelser - men som dog kræver mere tålmodighed.

 

POSTMODERNISME?

I forhold til diskussionen om dobbeltheden i The Smartest Kid on Earth fristes man til, med den amerikanske postmoderne teoretiker Charles Jencks' betegnelse (fra What is Post-Modernism?), at kalde den for et "dobbeltkodet" og dermed postmoderne værk. Ved "double coding" forstår Jencks: "The post-modern typically subverts traditions from within through a form of the combination of double coding. It accepts conventions to criticise and extend the modern, the classical and other traditions." og tilføjer "elite/popular, accommodating/subversive and new/old" og tilføjer, hvad der ligner en præcis karakteristik af Chris Ware: "Yet all creators who could be called post-modern keep something of a modern sensibility, some intention which distinguishes their work from that of revivalists, be it irony, parody, displacement, complexity, eclecticism, realism or any number of contemporary tactics and goals. As I mentioned, Post-Modernism has the essential double meaning: the continuation of Modernism and its transcendence."

 

På den anden side argumenterer Hans-Christian Christiansen overbevisende for, at det slet ikke er relevant at forbinde et massekulturelt medie med den postmoderne fiktionsform (Christiansen henter sin definition af postmodernistisk fiktion hos Patricia Waugh, der ifl. Christiansen definerer den som fiktion, der selvbevidst og systematisk henleder opmærksomheden på sin karakter af artefakt med henblik på at stille spørgsmålstegn ved forholdet mellem fiktion og virkelighed. Christiansen påpeger, at "selvrefleksionen og parodien [i tegneserien] er således ofte indskrevet i forhold til fortællingernes narrative præmis, som i [filmen] Scream, hvor tilskuerne tvinges til at tænke "horror-film" som tekstunivers for at leve sig ind i handlingen.". Christiansen nævner så forskellige tegneserier som Art Spiegelmans Maus, Hergés Det gådefulde juveltyveri og Al Capps Fearless Fosdick som ekstreme eksempler - men ingen moderate. Jeg vil ikke modsige Christiansen, men dog holde ham fast på, at selvrefleksionen og parodien netop forekommer i forskellige styrkegrader, hvilket jeg betragter som et vældigt godt argument for relevansen af at kunne betragte tegneserien og andre massekulturelle medier som "postmoderne" – nogle er mere postmoderne end andre.

 

Frem for alt synes det relevant at betragte The Smartest Kid on Earth som en postmoderne fiktion, ikke blot fordi den matcher Jencks definition perfekt, men fordi Ware i sit værk - som antydet ovenfor - selv kæmper med denne postmodernisme, i form af den uforpligtende leg med ironi, pasticher og parafraser, som han indledningsvis gemmer sig bag, men gradvist overvinder. En kamp, der af visse betragtes som en svaghed (fordi Ware ikke er afklaret fra starten), men som i mine øjne af samme grund måske er fortællingens stærkeste udsagn. Man skal gøre sig klart, at The Smartest Kid on Earth er en tegneserie, Chris Ware har arbejdet på i mindst syv år, ene mand. Skiftet mellem ironi til alvor skal ses som ét langt og sejt organisk træk. 

 

”THE GREAT AMERICAN (GRAPHIC) NOVEL”?

Et bestemt fænomen i amerikansk skønlitteratur er forsøget på i en roman at indfange den amerikanske tilstand; ”The Great American Novel". Dette fænomen har ingen officiel definition, hvorfor flere af de romaner, der af kritikere er blevet hyldet som store amerikanske romaner, er meget forskellige. Den amerikanske tilstand beskrives i nogle direkte, eksplicit og i andre indirekte og implicit. Blandt de kanoniserede finder man Herman Melvilles Moby Dick (1851), F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby (1925) og John Steinbecks Grapes of Wrath (1939). Blandt de seneste romaner, der i anmeldelsessammenhæng har fået dette prædikat, er f.eks. Tom Wolfes The Bonfire of the Vanities (1988), Brett Easton Ellis’ American Psycho (1991), Richard Fords The Sportswriter (1986), Independence Day (1995), Don DeLillos Underworld (1998) eller senest Michael Chabons The Amazing Adventures of Kavalier & Clay (2001) og Susan Sontags In America (2001).                   

 

Betegnelsen er selvsagt tendentiøs, fordi der indlysende ikke findes én bestemt, sand opfattelse af Amerika. Til gengæld prøver visse af romanerne, f.eks. Underworld og The Amazing Adventures of Kavalier & Clay, at integrere et historisk perspektiv, således at fortællingen tilføres et krønike-præg, en form for fiktionaliseret amerikansk historie.

 

Dette historiske perspektiv tydeliggør en romans ambition om at være en ”Great American Novel”, og det er et perspektiv, man også finder i The Smartest Kid on Earth. Som fortællingen skrider frem udvides Jimmy Corrigans faderkompleks til et familieanliggende, som også Jimmys farfar har lidt under. Det tidligste tilbageblik i fortællingen er som nævnt scenen fra den amerikanske borgerkrig, hvor William Corrigan skyder en finger af sig selv. I skildringen af Corrigan-slægten, skildres også Chigacos historie. Således er byens store verdensudstilling i 1893 gengivet meget detaljeret – Wares tegnestil er beslægtet med teknisk tegning, hvorfor pavillonerne nærmest fremstår som arkitekttegninger (fig. 10).

 

Ware vender insisterende tilbage til et bestemt gadehjørne i Chicago, som vi ser i den samme synsvinkel på forskellige tidspunkter. Som samlet sekvens understreger denne billedrække forskellige udsagn om amerikansk kultur og historie (fig. 11).

 

Billederne viser en historisk bevægelse mod det moderne industrisamfund, og viser samtidig de bygninger, som det teknologiske fremskridt muliggjorde, og som især Chigaco er kendt for. Bygningerne på fig. 11s billede 3 og 4, ligner den primære eksponent for den såkaldte ”Chicago-skole”, arkitekten Louis Sullivans mest berømte ”kontorhøjhus”, Guaranty Building (som dog først blev opført året efter verdensudstillingen, 1894). Disse højhuse var et modtræk til den klassiske arkitektur, som verdensudstillingen hyldede. Ware tematiserer således modernitetens komme ved at lade dele af sin fortælling udspille sig i og omkring dette nye urbane landskab. Afslutningen på ”verdensudstillingssekvensen” med Jimmy Corrigans farfar, kulminerer netop med, at han forlades af sin far (altså Jimmys oldefar) på toppen af verdensudstillingens administrationsbygning, hvilket i farfarens drøm er blevet til, at faren smider ham ud fra bygningens top; fadertabet og faldet ud i moderniteten er to sider af samme sag (fig. 10).

 

Dette fald er et gennemgående motiv, som står mest centralt i indledningssekvensen, hvor Jimmy tilsyneladende er vidne til en superhelts dødsspring. Man må formode, at manden (eller superhelten) ikke er bekendt med, at han ikke kan flyve. De to billeder, der beskriver dette fald, udtrykker to ting: for det første er det en understregning af bogens hovedmotiv, den fraværende far, der symbolsk er skildret som en defekt superhelt, der uforvarende slår sig selv ihjel. Dernæst er det på et mere overordnet plan en aflivning af superheltemyten, som af flere opfattes som en moderne, amerikansk mytologi, grundlagt med tilsynekomsten af Superman-figuren i 1938, der af sin far bliver sendt til jorden for mere eller mindre at frelse menneskeheden (det religiøse aspekt af Superman-figuren understreges af, at Superman af sin biologiske forældre blev døbt Kal-El (”El” er det hebræiske ord for Gud)).

 

På enkel vis formår Ware således ved hjælp af referencer til uramerikanske fænomener som højhus-arkitektur og superheltemytologi at formulere et relativt subtilt og ganske desillusioneret udsagn om Amerika, samtidig med, at den konkrete forandring i et amerikansk bylandskab skildres mere denotativt.

 

DEFEKTE SUPERHELTE

Superheltemotivet spiller en afgørende rolle i The Smartest Kid on Earth. Det indleder og afslutter fortællingen, og dukker op flere steder undervejs. I indledningen anskueliggøres sammenhængen mellem superheltemotivet og Jimmys faderløse tilværelse, da en ussel stand-up komiker forklædt som superhelt charmerer Jimmy og hans mor, og tager med dem hjem, blot for at forlade dem igen, efter han har været i seng med moren. Superhelten er her et utvetydigt symbol på Jimmys forestilling om sin tabte far, og selvom Ware konsekvent afbilder sine superhelte som usle, halvfede, halvskallede og defekte, ser Jimmy stadig kun en ”super” mand.

 

Dernæst ser Jimmy denne løfterige forestilling om en far dø (fig. 11, billede 5 og 6), og i samme øjeblik får han et telefonopkald fra sin egen biologiske far, som opfordrer Jimmy til at komme og besøge ham; fortællingens set-up, så at sige. Efter Jimmys fejlslagne møde med sin far, sin halvsøster og sin farfar (hvor Jimmy på den sidste dag bærer en trøje med Supermans ”S”-symbol, som han ikke overraskende har lånt af sin far, der igen har fået den af Amy; ”Every year for Father’s Day I get him a new one. Last year I think it said ’TOP DAD’ or something like that. Ha ha. But that one’s his favorite...”), vender Jimmy tilbage til sin arbejdsplads. Hans far er nu død, og der er ingen superhelt på taget af den modstående bygning. En notesblok afslører, at han ikke længere ringer til sin mor, en nøglering han købte på vejen tilbage bærer alligevel ikke - som tidligere nævnt - inskriptionen ”MOM”, men derimod ”AMY”, navnet på hans halvsøster (fig. 12). Trods disse tegn på udfrielse, bryder Jimmy sammen i gråd, og gennem sine tårer ser han sig selv på taget, der hvor superhelten indledningsvis stod, på vej til at springe i døden. Mens han betragter sig selv, afbrydes han af en nyansat pige, der sidder på den anden side af skillevæggen: hun viser sig at være en ensom stakkel, der dog formår at række Jimmy sin hånd. Et håb for Jimmys fremtidige tilværelse er tændt, og på det sidste billede, på det næstsidste blad i The Smartest Kid on Earth, kigger Jimmy atter ud af vinduet, og ser – på det næste og sidste blad – atter sig selv, nu i favnen på en flyvende superhelt, som har grebet ham, efter han har taget springet (fig. 13). Slutningen tager sig dermed ud for at være en "happy end", hvad også den følgende "The End"-side indikerer, ved at parafrasere klassiske Hollywood-film, der netop altid ender lykkeligt og med "The End"-tekst inden slut-credits. Personligt opfatter jeg også slutningen som "lykkelig", men den er stadig gådefuld, fordi den kræver indsigt i superheltens funktion. Ét bud på en forklaring på slutningen er, at Jimmy selv må blive en superhelt, da han ser superhelten dø i indledningen. Det er det, han faktisk ender med at blive, i forhold til den han var - en social afasi, der sidder fast i kløerne på sin krævende mor. Forandringen ændrer ham på én gang minimalt og dog fundamentalt: han har transcenderet sine forældrekomplekser, men ligner i praksis sig selv udadtil - han har stadig svært ved at kommunikere med andre, men magter det dog. Superhelten der griber ham på fortællingens sidste side er ham selv, ikke endnu en "far".

 

På denne måde er fortællingen om den stakkels, faderløse amerikanske mand ikke blot integreret i en moderne, amerikansk mytologi, men tillige i en mytologisk ramme, der er opstået i det selvsamme medie, som fortællingen om Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth, udfolder sig i: tegneserien.

 

Det er ikke denne artikels intention at fastslå om The Smartest Kid on Earth er en ”Great American (Graphic) Novel” eller ej, for det er for så vidt ligegyldigt, det ændrer ikke ved dens kvaliteter. Selvom det heller ikke er intentionen at anmelde den, bør især dens størrelse problematiseres. Lidt polemisk kan man påpege, at den har det tilfælles med romaner af "Great American Novel"-typen, at den tynges af sin volumen og sine voksende ambitioner, der langt overgår "Sears Tower". Men siden man kan konstatere, at det netop også er sådan det ofte forholder sig i skønlitteraturen, fristes man til resignerende at fastslå at sådan hænger det sammen: et kompliceret udsagn om Amerika være monstrøst.

 

TEORETISKE PERSPEKTIVER: EN "FÆNOMENOLOGISK TIDSMASKINE?"

I forhold til min analyse af The Smartest Kid on Earth, har Hans-Christian Christiansen i Tegneseriens æstetik især to pointer, som jeg finder relevante at diskutere. Det skal dog først anføres, at Christiansen selv understreger, at hans ”beskrivelse af tegneseriens æstetik” er baseret på et genstandsfelt han karakteriserer som ”tegneseriens mainstream [der i sammenhængen] ses som svarende til eventyrserien, som den udviklede og stabiliserede sig i 30erne”. Den kan dermed ikke uden videre applikeres på The Smartest Kid on Earth, som ikke umiddelbart ligner hverken 'mainstream' eller en 'eventyrserie'.

 

Alligevel vil jeg problematisere Christiansens indledningsvis nævnte påstand om tegneserien som en ”fænomenologisk tidsmaskine”, der fører den voksne læser tilbage til sin barndom, i forhold til The Smartest Kid on Earth. Efterfølgende vil jeg diskutere Christiansens opfattelse af "tegneserien som kunst".  

I forhold til Christiansens første påstand siger han helt præcist: ”Tegneserier er [...] særligt tæt bundet til læserens egen livshistorie på grund af mediets social-psykologiske aspekt. [Tegneserierne] får herved karakter af indforståede, ”gamle venner””. Christiansen er ikke alene om denne påstand, som han netop underbygger ved at referere til en mængde forskellige forskere, bl.a. den belgiske serieforsker Benoit Peeters, den franske serieforsker Michel Covin, den danske medieforsker Kirsten Drotner, men frem for alle Thierry Groensteen, som detaljeret redegør for påstandens rigtighed ved bl.a. at fremhæve ”closure-mekanikken - det forhold, ”at læseren fæstner egne mentale associationer i tegneseriens ”betydningshuller” [således at] læseren bliver mediet for fortællingen. Læseren indsætter så at sige sine egne mentale associationer og minder i udtrykket for at få det til at leve.”

 

Denne forklaring er omtrent identisk med den man finder i McClouds kapitel om closure i Understanding Comics, og der synes i det hele taget blandt tegneserieforskere at være en udbredt konsensus om at læseren selv ”digter fortællingen færdig”, og at denne færdigdigtning i tegneseriemediet foregår på en særlig måde, hvilket for så vidt stemmer fuldstændig overens med min påstand om, at The Smartest Kid on Earth er præget af en visuel Verfremdungseffekt, som i høj grad stiller krav til læserens "færdigdigtnings"-evner. Det synes i midlertidig langt mere tendentiøst, at ”barndom” skulle have noget bestemt at gøre med denne ”færdigdigtning". Christiansen betoner dog et sted at der er tale om genlæsninger af tegneserier, man har læst i sin barndom, en antagelse der straks er sværere at argumentere imod (men som heller ikke forekommer at være en mediespecifik egenskab). Problemet er, at Christiansen konkluderer at denne ”fænomenologiske tidsmaskine”-egenskab skulle være en overordnet ”særlig egenskab” ved tegneserien, selvom den reelt kun gælder én bestemt slags tegneserielæsning, nemlig genlæsningen af barndommens tegneserier.

 

Identifikation er som bekendt et helt afgørende aspekt ved alle narrative medier. I sagens natur ændres identifikationens præmisser fra medie til medie. Her forekommer Drotners betragtning - at hukommelse og nostalgi er tilknyttet moderne massemedier, simpelthen fordi medierne kan opbevare begivenheder og oplevelser, som forbrugerne så senere kan hente frem - langt mere rimelig, idet hun peger på at denne egenskab er individuel.     

 

Skulle man overføre Christiansens påstand til denne opgaves centrale værk, The Smartest Kid on Earth, eller til Art Spiegelmans Maus, for den sags skyld, synes den at falde yderligere til jorden. Det eneste bindeled mellem disse værker og barndommen, er at man kan antage at de fleste voksne har ”lært” at læse tegneserier i deres barndom, og at det grundlæggende er den samme læseteknik, man benytter sig af, når man læser (mange slags) voksentegneserier. Men dette forhold gælder også for filmen og skønlitteraturen. Som den amerikanske filmteoretiker David Bordwell påpeger i Narration in the Fiction Film, er ”klassisk Hollywood”-fortællestrategi ikke mere ”naturlig” eller ”transparent” end andre filmtyper, den underliggende konvention er blot langt mere konsolideret, end den er hos f.eks. den russiske montage. Børn er med andre ord ikke født til at forstå continuity-klipning – eller Tintins oplevelser for den sags skyld.        

  

ER DET KUNST?

Et andet, og lidt mere flertydigt spørgsmål i Tegneseriens æstetik går på, om tegneserier kan være kunst. I indledningen hedder det: "man bør således i den æstetiske tilgang skelne mellem kunst og massekultur, og jeg vil argumentere for at den selvrefleksive form i tegneserier ikke må fortolkes på samme måde som kunstens kritiske selvrefleksion": en påstand jeg i en anden kontekst argumenterede imod i afsnittet 'Postmodernisme?'. Men i kapitel 6; "Tegneserien som kunst" modereres udsagnet til: "[på en måde] kan tegneserien måske endda give os en bedre forståelse af verden end litteratur og filosofi, og generelt kan man i kulturen da også spore en voksende forståelse for at også tegneserier kan være kunst.". Problemet for Christiansen er nemlig at "i forhold til en bredere kulturel anerkendelse af tegneserien kan man dog stadigvæk ikke se bort fra kunstinstitutionen, d.v.s. den sammenhæng af kritisk refleksion, udstillingsvirksomhed og kulturel bevågenhed, som i vores kultur markerer fænomenet "kunst"", og at "masseproducerede tekster nedbryder således selve ideen om det unikke kunstværk". Christiansen omtaler også nogle uspecificerede "nyere tegneserieformater" hvor han "fornemmer […] at tegneseriens egne kvaliteter ofte underordnes bestræbelser på at leve op til en romantisk forestilling om æstetisk værdi, som ikke er gangbar i forhold til moderne massekultur".

 

Det er nemt at forstå Christiansens argument om at et medie skal være "institutionaliseret", før det kan være "kunst", men sværere at antage. Ud fra en akademisk betragtning er konkrete definitioner på noget ellers ukonkret en komfortabel ting, som er nem at arbejde med. Det bliver definitionen bare ikke rigtigere af. Det er i denne sammenhæng nærliggende at betragte filmkulturen, hvor man har svært ved at forestille sig nogen protestere mod betegnelsen "filmkunst", selvom film stadig er et massemedie, der stadig så godt som udelukkende vises i kommercielle biografer. Set med danske briller kan man pege på både førnævnte Ivar Gjørups Egoland og især Nikoline Werdelins Homo Metropolis, der gang på gang prises af litteraturanmeldere for at være "den store danske samtidsroman", som eksempler på tegneserier hvis kunstneriske værdi få vil anfægte (men heriblandt åbenbart Christiansen). Hermed forsøger jeg ikke at argumentere for at Christiansens definition ikke er "rigtig"; den forekommer bare ikke tidssvarende.

 

At de "nyere tegneserieformater" - hvis jeg forstår det korrekt - bagstræberisk skulle forsøge at lade som om de var billedkunst, er en påstand Christiansen enten burde dokumentere med eksempler eller bare have udeladt. Ikke at der ikke findes sådanne tegneserier, men det er ikke dem, der sætter dagsordnen: det gør en tegneserie som The Smartest Kid on Earth, og den forsøger - som det forhåbentligt er fremgået af denne opgave - på ingen måde at udgive sig for at være andet end netop en tegneserie (hvilket selvsagt også gælder for samtlige eksempler i det vedlagte bilag).

 

Christiansen er dog som sagt åben overfor at tegneserier en dag kan blive betragtet som kunst: "En reel beskrivelse af tegneserien som kunst må tage sit udgangspunkt i en fordomsfri analyse af mediets formelle potentiale, der vedgår sig i den sammenhæng, hvori mediets fortællinger indgår."

 

Bortset fra at jeg ikke er sikker på hvad Christiansen mener med "fordomsfri", er det netop en sådan "reel beskrivelse" jeg i al beskedenhed har forsøgt at skitsere af The Smartest Kid on Earth.

 

Om The Smartest Kid on Earth er kunst eller ej (eller en "Great American Novel" for den sags skyld) fratager den på den ene side ikke sin værdi eller det indtryk, den gør på sin læser, og derfor kan det indlysende gøre lige meget. På den anden side anfører den amerikanske tegneserieskaber Art Spiegelman i sin bog Jack Cole and Plastic Man. Forms Stretched to Their Limits, at "Comic books must reposition themselves - possibly as art - in order to survive as anything more than a part of a feeder system for Hollywood. Otherwise, like vaudeville, they will vanish.".  Spiegelman citerer derefter Manny Farbers berømte essay "White Elephant vs. Termite Art" fra Film Culture 1962, som betragtede B-film som kunst. Farber kontrasterede "The idea of art as an expensive hunk of well-regulated area… shrieking with preciosity, fame, ambition" med (film)kunst, skabt "where the spotlight of culture is nowhere in evidence, so that the craftsman can be ornery, wasteful, stubbornly self-invoked, doing go-for-broke art and not caring what comes of it". Dette kaldte Farber "a termite-tapeworm-fungus moss art […] that goes always forward, eating its own boundaries, and likely as not leaves nothing in its path other than signs of eager, industrious unkempt activity".

 

Dette er en anden opfattelse af "kunst", som nærmest står i modsætning til Christiansens, og det er værd at bemærke, at Farbers essay netop banede vejen for en bredere opfattelse af hvilke kvaliteter, der berettigede betegnelsen "filmkunst". 

 

NU LAKKER DET MOD ENDEN...

Som det har fremgået har jeg forsøgt at påpege forskellige æstetiske og tematiske aspekter af The Smartest Kid on Earth, som repræsentativ eksponent for "disse nye tegneserier". Jeg vil dog understrege, at der langt fra er tale om en udtømmende analyse. På det tematiske plan har jeg f.eks. kun berørt "far-komplekset" overfladisk, og på det formalistiske plan er hverken farver og billedbeskæringer/kompositioner behandlet, og mere påtrængende er det at Wares skildring af tid og monotoni slet ikke er blevet undersøgt. Hvad jeg ikke har tydeliggjort – men som jeg vil råde bod på nu – er at understrege, at mange af de ting, The Smartest Kid on Earth kan og gør, er nye. Den mest centrale og lysende nye egenskab ved The Smartest Kid on Earth (og de øvrige "nye tegneserier") er ikke blot - som nævnt indledningsvist - at skildre komplicerede og sammensatte anliggender, men også komplicerede og sammensatte personer, som Amy Corrigan og - mere diskret - Jimmy Corrigan. De "typer" som Ivar Gjørup priste for at kunne "bryde det naturalistiske rum op" er tilsyneladende ved at antage realistiske træk. Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at tegneserien risikerer at blive reduceret til stive fotoromaner; spillereglerne kommer som vist indefra mediet, ikke udefra - og selvom jeg har vist, at Chris Ware f.eks. står i gæld til tegneserieskaberen Frank King, må man sige, at Ware - på stedet - har gjort de ting, han har lånt til sine egne (fig. 3). De fortælletekniske kneb Ware benytter sig af er usædvanlige og originale – og  for så vidt ”nye” – men samtidig peger de tilbage, ikke bare på King, men også på andre mere generelle tegneseriekonventioner, f.eks. ligne claire og superhelte. I The Smartest Kid on Earth ser man på et tidspunkt en Cézanne-plakat hænge på en væg. Man ser også Edward Muybridges berømte fotos af en galoperende hest, men The Smartest Kid on Earth prøver på ingen måde at være billedkunst eller film. I forhold til andre tegneserier er den samtidig også sin helt egen, også ved siden af de andre ”nye”, hvad et hurtigt blik på andre nye tegneserier vil understrege. Men som jeg indledningsvis pointerede, er netop dette forhold deres fællestræk - de er alle usædvanligt uafhængige af formler og genrer, samtidig med at deres velgjorthed er på så højt niveau, at de netop ikke har brug for andre tegneserier at støtte sig op ad.

 

I forhold til min skitsering af "voksentegneseriens" udvikling, er dette en central pointe: hvor "mainstream"serierne (som Hans-Christian Christiansen tager udgangspunkt i), løbende justerer og videreudvikler fastlagte formler og konventioner (uden større fornyelse eller effekt), synes "voksentegneserier" - de mest vellykkede i hvert fald - at udvikle sig i uafhængige "ryk", fordi de tilsyneladende opfinder deres egne konventioner, eller i det mindste har et langt mere personligt og selvstændigt forhold til tegneseriehistoriens lager af udtryk og fortælleteknikker. Et postulat, som jeg har forsøgt at dokumentere igennem min analyse af The Smartest Kid on Earth.

 

Samtidig har jeg, som det er fremgået, forsøgt at anvende den nye danske tegneserieforskning, fordi den er kommet og fordi den - trods mine kritiske forbehold - absolut fortjener at blive brugt. Personligt betragter jeg sammenfaldet af de nye tegneserier, Roger Sabin kalder "something of a golden age", og tilsynekomsten af akademisk tegneserieforskning som udtryk for en passende og meget naturlig timing. Men som den foregående polemik indikerer, er det lidt ærgerligt at den halvdel af den danske tegneserieforskning, som står for den generelle tegneserieforskning, insisterer på kun at beskæftige sig med "tegneseriens mainstream [...] eventyrserien, som den udviklede og stabiliserede sig i 30erne". Ikke mindst fordi tegneseriens nye dagsorden kommer udenfor mainstreamen.

 

[December 2001]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
 Figur 1: Jimmy møder sin far.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

klik på billedet for at se det i en større version
 
Figur 2: Wares tegnestils væsensbeslægtethed med den klassiske fransk-belgiske 'ligne claire', som den bl. a. praktiseredes af Hergé.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 3: Wares fremmedgørende brug af isometrisk perspektiv.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Fra Frank King's Gasoline Alley - en af Wares vigtige inspirationskilder.

 

klik på billedet for at se det i en større version
 Figur 4: Fra Sears-Roebucks gigantiske katalog over alt, hvad hjertet kunne begære i starten af det 20. århundrede.

 


klik på billedet for at se det i en større version
Figur 5: Wares bevidst overdrevne brug af typografiske virkninger, der bliver en slags postmoderne leg med mediet.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 6: Den subjektive fortælling - Jimmys følelser overfor sin far eksternaliseres.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 7: Wares brug af diagrammet som fortælleteknisk virkemiddel.  

 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 8: Jimmy dagdrømmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 9: Amy's chok fører til  den sidste, afgørende afvisning af Jimmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 10: Wares nøjagtige, diagramattiske skildring af arkitektur.

klik på billedet for at se det i en større version
 

klik på billedet for at se det i en større version
 

klik på billedet for at se det i en større version
 

klik på billedet for at se det i en større version
 

klik på billedet for at se det i en større version
 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 11: Chicagos historie ligger som subtext i det ledemotiv dette gadehjørne bliver for fortællingen om Jimmys liv.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 12: Fem minutter i tolv...

 

klik på billedet for at se det i en større version
Figur 13: The Happy End?

 


Læs også:
Tema: Tidens serier

Tema: Serieforskning
Artikel: "Nu"

Relaterede links:
Fantagraphics Books

 


det med småt

tilbage til Artikelbasen


© 2004 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2004 the respective artists and authors. All rights reserved.